Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija http://seniunai.lt/ Valstybės tarnybos įstatymas keliauja į Seimą Vyriausybė po diskusijų ir kelis mėnesius trukusio derinimo šiandien posėdyje pritarė Valstybės tarnybos įstatymo projektui. Nauju įstatymu siekiama modernizuoti valstybės tarnybą ir paskatinti pertvarkas, kurios per kelerius metus iš esmės pakeistų suvokimą apie valstybės tarnybą ir jos tarnautojus. Ä®statymo projekte siÅ«loma pakeisti valstybės tarnybos sąvoką bei nustatyti, kad į valstybės tarnybos sąvoką nepatenka Å«kinio ir techninio pobÅ«džio funkcijos. Be to, atsisakoma visų priemokų ir priedų, paliekant tik priemoką už pavadavimą ir už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Keičiasi ir atostogų skaičiavimo tvarka. „SiÅ«lome iš esmės keisti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimą. Pareiginių algų ribos projektuojamos taip, kad esamos pareiginės algos nemažėtų, o koeficiento nustatymo principas buvo pasirinktas dėl lankstumo. Ä® pareigas priimančiam asmeniui nustatyta galimybė skirti algą iš koeficientų intervalo. Tik aukšÄiausias pareigas einantiems asmenims bÅ«tų mokama fiksuota pareiginė alga“, - sako įstatymą rengusios Vidaus reikalų ministras Eimutis MisiÅ«nas. Fiksuotos algos nustatymas leis išvengti subjektyvumo ir neskaidrumo sumokant šiems valstybės tarnautojams už darbą, taip pat nepageidaujamos neigiamos įtakos jų atliekamoms funkcijoms. Šiuo metu fiksuota pareiginė alga nustatoma valstybės pareigÅ«nams, politikams, teisėjams, prokurorams. Vietoj įstaigų skirstymo į 5 grupes valstybės tarnautojų pareiginei algai nustatyti  paliekamos 3 grupės. Ä®statymo projekte siÅ«loma visus su statutinių valstybės tarnautojų tarnyba susijusius klausimus (pavyzdžiui, priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybos atlikimo, darbo užmokesčio, socialinių garantijų, atleidimo, atsakomybės ir kitas sąlygas) reglamentuoti įstatymais patvirtintuose statutuose bei Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme. Valstybės tarnautojų atrankai bÅ«tų taikomi naujausi ir moderniausi žmogiškųjų išteklių valdymo modeliai. Todėl siÅ«loma įtvirtinti centralizuotą asmenų atranką į valstybės tarnybą. Valstybės tarnautojų atranką vykdytų Vyriausybės įgaliota institucija. „Visi įstatyme siÅ«lomi pakeitimai paverstų valstybės tarnybą pažangia ir patrauklesne. Valstybės tarnautojai laukia teigiamų pokyčių. Seimui patvirtinus mÅ«sų parengtą valstybės tarnybos įstatymą bÅ«tų žengtas labai svarbus žingsnis modernaus valdymo link“, - įsitikinęs E. MisiÅ«nas. Ä®statymu siÅ«loma supaprastinti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo tvarką, atsisakant valstybės tarnautojų vertinimo tam sudarytose specialiose komisijose. SiÅ«loma nustatyti, kad valstybės tarnautojo veiklą vertina ir siÅ«lymus dėl to teikia tiesioginis vadovas, o galutinį sprendimą priima į pareigas priimantis asmuo. Procesas bÅ«tų efektyvesnis, mažiau biurokratinis, o daugiau diskrecijos bÅ«tų suteikta tiesioginiam vadovui, kuris tiesiogiai atsako už institucijos veiklos efektyvumą. Be to, atsisakoma valstybės tarnautojų privalomo mokymo valstybės lėšomis, numatant, kad valstybės tarnautojai turi tobulinti kvalifikaciją pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas galėtų bÅ«ti finansuojamas iš atitinkamai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų. Didinant valstybės tarnybos patrauklumą nustatoma nuotolinio darbo galimybė ir įvedamas mentorystės institutas. Tačiau naikinamas pareigų siÅ«lymas buvusiems valstybės tarnautojams, siekiant į valstybės tarnybą pritraukti naujus specialistus. Ä®statyme siÅ«loma nustatyti, kad valstybės tarnautojas privalo atlyginti žalą, jeigu ją padarė atlikdamas viešojo administravimo veiklą. Išieškotinos žalos dydis nėra ribojamas tais atvejais, kai žala padaryta tyčia. Projekte siÅ«loma aiškiai reglamentuoti žalos išieškojimą ne teismine tvarka. Dar viena naujovė – Vyriausybės įstaigų vadovai bÅ«tų laikomi valstybės tarnautojais, kuriems įvedamos kadencijos. Tai galiotų ir ministerijų kancleriams. Pakeitimai leistų vykdyti dažnesnę ministerijų kanclerių rotaciją, atleisti iš pareigų pasibaigus pirmajai kadencijai, tačiau ministerijų kancleriai galėtų dalyvauti konkurse siekiant eiti pareigas antrą kadenciją. BÅ«tų sudarytos sąlygos gerai pareigas atliekantiems tarnautojams kilti karjeros laiptais. Ä®statyme numatoma, jog Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas ir kuris yra pavaldus Respublikos Prezidentui. Kartu su valstybės tarnybos įstatymu keičiamas ir vidaus tarnybos statutas. Juo siekiama suvienodinti vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigÅ«nų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinį reglamentavimą. Vidaus reikalų ministerija siÅ«lo darbo užmokesčio sistemos pagrindu nustatyti vienodą darbo užmokesčio sistemą, kurią sudarytų pareiginė alga, priedai už laipsnį ir vidaus tarnybos stažą bei priemokos. Teisinis reglamentavimas nustatant ne konkrečius koeficientus, o jų intervalą, leistų lanksčiau spręsti pareigÅ«nų darbo užmokesčio didinimo problemą. “Norima padidinti kiekvienai pareigybių grupei nustatytą maksimalų galimą pareiginės algos koeficientą, kad įstaigai turint lėšÅ³ prireikus galima bÅ«tų padidinti pareigÅ«no pareiginę algą. Pagal projektą žemiausias pareigas einančio pirminės grandies pareigÅ«no pareiginė alga galės bÅ«ti padidinta iki 1000 eurų, be priedų, priemokų, be papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis”, - sako E. MisiÅ«nas. Projekte siÅ«loma palikti esamą priėmimo į vidaus reikalų ministro valdymo srities statutines įstaigas tvarką: ne tik baigus statutinę profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bet ir konkurso bÅ«du. Siekiant užtikrinti, kad pareigÅ«no pareigas eitų tik atitinkamai parengti pareigÅ«nai, siÅ«loma asmenims, į vidaus tarnybą priimtiems konkurso bÅ«du, nustatyti iki 6 mėnesių stažuotę, kurią sudarytų įvadinis mokymas ir stažuotės vadovo prižiÅ«rimas praktinis darbas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas pareigas. Statute siÅ«loma suvienodinti centrinių statutinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų skyrimo tvarką. Be to, vidaus reikalų statutinių įstaigų, išskyrus centrinių statutinių įstaigų, vadovams ir pavaduotojams bus taikoma rotacija. O pareigÅ«nų kasmetinių atostogų trukmę norima susieti su ištarnautais metais.   http://seniunai.lt/naujienos/item/999 Kalėdos Trakuose: rekordinė polka su mere ir stebuklinga šokio pasaka  Antrąją Kalėdų dieną Trakuose buvo ką veikti, kad iškratytum gausių vaišių perteklių. Ä® neįprastas Lietuvos armonikierių varžytuves Užutrakio dvare pakvietė tradicinio renginio „Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“ organizatoriai. Dvaro karietinėje ilgiausios, be pertraukos griežiamos polkos, rekordo siekė per dvidešimt Lietuvos armonikierių. Jiems dirigavo generolas – Aukštaitijos armonikierių vadas Kęstutis Kuzmickas, o varžytuves pradėjo pats Senelis Kalėda. Polka truko net 1 val. ir 40 minučių. Pirmąją polką smagiai sutrypė išskirtinė patyrusių šokėjų pora – Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė ir Trakų seniÅ«nas Kęstutis Vilkauskas. Abu yra šokę tautinių šokių ansambliuose ir niekados nepaleidžia progos smagiai pašokti. Jų pavyzdžiu pasekė ir kiti šokėjai, bet neatsirado nė vieno, kuris sugebėtų be poilsio atlaikyti visas varžytuves. O muzikantai puikiai atgrojo neeilinį polkos maratoną. Tuo kalėdinės linksmybės Trakuose nesibaigė. Popiet suaugę ir maži rinkosi į premjerinį spektaklį. Trakų kultÅ«ros rÅ«mų scenoje sužėrėjo šokio pasaka „Alisa stebuklų šalyje“. Spektaklį režisavo talentinga menininkė Sofiko Lavrukaitis. Publika buvo sužavėta režisierės ir jaunųjų artistų pasirodymu ir jau nekantriai laukia  naujų pastatymų. http://seniunai.lt/naujienos/item/998 Su Šventėmis http://seniunai.lt/naujienos/item/997 Rolandas Bružas „Profesijos riterio“ nominantas Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Profesijos riterio nominacija“ buvo įsteigta 2002 m. ir skiriama pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, turinčius savyje pasišventimą ir ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei profesinės garbės, etikos, supratimą, visuomeniškumą, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones pasižyminčius novatoriškumu bei kÅ«rybingumu. Gruodžio 15 d. vykusiame iškilmingame Lietuvos pramonininkų konfederacijos kalėdiniame vakare buvo pagerbti Profesijos riteriai, savo darbą 2017 metais skyrę aukštiems profesijos ir darbo Lietuvai idealams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, sveikindamas Profesijos riterio laureatus, pažymėjo, jog kiekvienoje darbo ir veiklos vietoje Lietuvos idealas turi bÅ«ti svarbiausias ir vienintelis motyvas siekti aukštų rezultatų. Didžiuojamės 2017 m. Profesijos riteriais, kuriais paskelbti: Robert Šadianec, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialiųjų užduočių  valdybos  viršininkas, už ilgametį atsakingą ir sąžiningą darbą, atskleidžiant ir tiriant sudėtingiausias, didelę žalą valstybės finansų sistemai darančių nusikaltimų veikas. Ireneusz Fąfarą, AB ,,ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius, už ypatingą indėlį darbo saugos, aplinkos iniciatyvų ir renginių paramą bei organizavimą. RamÅ«nas  Miliauskas, AB ,,Achema“ generalinis direktorius, už aukštą profesionalumą, indėlį į įmonių konkurencingumo ir verslo sąlygų gerinimą. Sigitas Mičiulis,  Tauragės rajono meras, už nuopelnus Lietuvos Å«kio gerovei, investicijų pritraukimą, darbo vietų kÅ«rimą, gyvenimo lygio kėlimą rajone bei nuopelnus telkiant stiprias bendruomenes. Rolandas Bružas, Telšių savivaldybės Varnių seniÅ«nas, už aukštą profesionalumą, apskrities seniÅ«nų bendradarbiavimo, vietos valdžios ir verslo bendruomenės savitarpio supratimo bei partnerystės skatinimą. Sveikiname Rolandą. http://seniunai.lt/naujienos/item/996 Ar Lietuva girdi Nobelio premijos laureato perspėjimą? Kaskart apsilankęs Lietuvoje Nobelio ekonomikos premijos laureatas Robertas Šileris kerta iš peties: artėja pasaulinė katastrofa dėl didžiulės nelygybės. Ir skelbia kelias esmines žinias: didžiausią grėsmę ekonomikos vystymuisi kelia socialinė nelygybė; valdžia skubiai turi spręsti pajamų nelygybės problemą, kai gyvenimas gerėja ne visiems. R. Šilerio, prieš dešimtmetį tiksliai išpranašavusio pasaulinę krizę, neužliÅ«liuosi žodžiais apie augančią ekonomiką. Neapkaltinsi politikavimu ar neišmanymu. Ar Lietuva girdi Nobelio premijos laureato perspėjimą? Kodėl visų krizių našta dažniausiai tenka tiems, kurie ir kylant ekonomikai vos suduria galą su galu? O juk sunkiausia žmonėms, kurie pasirÅ«pinti savimi turi mažas galimybes. Viena iš tokių grupių – žmonės su negalia. Lietuvoje socialinis verslas – tik socialinės įmonės? Socialinė ekonomika. Socialinis verslas. Kažkas kažkur girdėta, taip? O juk socialinė ekonomika ES sudaro apie 10 proc. bendrojo vidaus produkto, šioje srityje dirba daugiau kaip 11 milijonų darbuotojų. Galinga ekonominė jėga, juolab kad šiuo metu vidutiniškai kas ketvirta ES įsteigiama nauja įmonė yra socialinė įmonė. Lietuvoje socialinis verslas dažniausiai tapatinamas tik su socialinėmis įmonėmis, kurios įdarbina žmones su negalia ir dėl to gauna valstybės paramą. ES valstybėse narėse socialinis verslas veikia kur kas platesniame lauke. Tai ir bedarbių integracija į darbo rinką, vaikų priežiÅ«ra, paslaugos žmonėms su negalia, senjorams, vienišiems tėvams, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms ir kaimiškoms vietovėms. Apskritai socialinės ekonomikos paskirtis – ne pelno siekimas, o socialinės paslaugos ir poreikiai, kurių, deja ir beje, negali tinkamai užtikrinti arba neužtikrina nei privatus verslas, nei valstybė ar vietos valdžia. Galima drąsiai teigti, kad socialinis verslas, kurio tikslas teikti socialines paslaugas, bet ne siekti finansinės naudos, Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius. Ir dažniausiai tai pavienių asmenų, aukojančių savo laiką ir lėšas, arba organizacijų iniciatyvos. Kodėl taip yra? Atsakymai pateikti dar 2015 m. Ūkio ministerijos parengtoje Socialinio verslo koncepcijoje. Valstybės pagalba teikiama tik vienam iš galimų socialinio verslo modelių – jau minėtoms socialinėms įmonėms. Kiti socialinio verslo modeliai neįteisinti. Be to, Socialinių įmonių įstatymas neatitinka Europos Komisijos kriterijų: Lietuvos socialinėse įmonėse išlieka tradiciniam verslui bÅ«dingas pelno siekis, bet pelnas nėra investuojamas į socialinių paslaugų plėtrą. Koncepcijoje paminėti ir uždaviniai: sukurti socialiniam verslui palankią teisinę aplinką bei sukurti palankią finansinę ir mokestinę paramos sistemą. Šiuo metu Seime vyksta diskusijos dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimų. Siekiama, kad socialinės įmonės veiktų skaidriai, daugiau įdarbintų žmonių su didele negalia. Ir tai teisinga, sprendimų reikia. Vis dėlto priimant sprendimus reiktų devynis kartus pamatuoti, kad genint medžio šakas nebÅ«tų nukirstas ir medis. Juk tikslas yra ne tik užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams, bet ir sukurti naują žmonių su negalia įdarbinimo modelį visoje atviroje darbo rinkoje. Numatyti, kaip skatinti darbdavius priimti į darbą žmones su negalia. Taip pat išplėsti, įteisinti, numatyti paramą ir kitiems socialiniams verslams. Jau ir šiandien socialinių paslaugų poreikis Lietuvoje – milžiniškas. Šis poreikis tik didės: visuomenė sensta. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES. Neįgalieji ES: ilgas kelias lygybės link Lapkričio pabaigoje Europos Parlamentas pritarė Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo rezoliucijai. ES valstybės paragintos labiau stengtis, kad žmonės su negalia galėtų aktyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime, o ES institucijos – pagaliau priimti Europos prieinamumo aktą. Rezoliucijoje išskirtos neatidėliotinos priemonės, kurių turi imtis Europos Komisija ir valstybės: nustatyti privalomus viešÅ³jų erdvių, ypač pastatų, prieinamumo reikalavimus; nustatyti kvotas žmonėms su negalia dirbti viešajame ir net privačiame sektoriuose; užtikrinti, kad pagalbos numeris 112 bÅ«tų visapusiškai prieinamas visiems bet kokią negalią turintiems žmonėms; užtikrinti, kad ES jaunimo programos bÅ«tų visapusiškai prieinamos neįgaliesiems; ypatingą dėmesį skirti moterims ir merginoms su negalia, nes jos dažnai susiduria su dviguba diskriminacija. Ir visa tai nelaukiant, kol bus priimti Europos prieinamumo aktas ir Antidiskriminacinė direktyva. Du esminiai ES teisės aktai, kurie svarbiausi žmonėms su negalia. Ir kurie jau ne vienerius metus yra užstrigę ES institucijose. Tokios situacijos priežastys yra aiškios: ir iš ES pramonės, ir iš valstybių narių šių teisės aktų įgyvendinimas pareikalautų nemažų finansinių įsipareigojimų. Priėmus Antidiskriminacinę direktyvą, šalys narės bÅ«tų įpareigotos imtis konkrečių veiksmų pritaikant visą aplinką, taip pat ir viešÄ…ją, neįgaliesiems. Priėmus Europos prieinamumo aktą bÅ«tų nustatyti bendri, privalomi reikalavimai pagrindiniams gaminiams ir paslaugoms. Pavyzdžiui, bankomatams ir bankų paslaugoms, kompiuteriams, telefonams ir televizijos įrangai, transportui, elektroninėms knygoms ir prekybai. Kartu su neįgaliųjų organizacijomis esu už kuo platesnį šių reikalavimų taikymą. Apie tai dar kartą diskutavome Briuselyje gruodžio 6 d. prasidėjusiame Europos neįgaliųjų parlamente. ES institucijų ir valstybių atstovams visi kartu priminėme, kad neįgaliesiems vis dar sunku įsidarbinti, kad trečdalis žmonių su negalia patiria skurdą. Skaudulių daug. Per daug. Šeimos nariams dažnai tenka sumažinti arba nutraukti profesinę veiklą ir dirbti neapmokamais slaugytojais, kad galėtų prižiÅ«rėti neįgalius šeimos narius, tarp jų – ir vaikus. ES institucijos ir valstybės paragintos greičiau įteisinti paramą neformaliems slaugytojams, kurie dažniausiai yra neįgaliųjų giminaitės moterys. Priminta ir tai, kad Europos Parlamentas yra priėmęs mano rengtą rezoliuciją, kurioje siÅ«loma kuo skubiau įteisinanti senyvų, sergančių ar neįgalių šeimos narių priežiÅ«ros atostogas. Jų metu šiems žmonėms bÅ«tų išsaugotos socialinės garantijos, o tokios paslaugos poreikiui pasibaigus jie galėtų sugrįžti į darbą. Žmonės su negalia nebetyli. Nereikalauja jokių išskirtinių sąlygų ir privilegijų. Tik lygių galimybių su sveikaisiais. Deja, reikia pripažinti: žmonių su negalia kelias lygybės link – per ilgas. Medicininis negalios modelis – jau atgyvenęs Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo rezoliucijoje pažymėta, kad valstybės turėtų atsisakyti medicininio negalios modelio, kai dėmesys sutelkiamas į neįgaliųjų ligų diagnozavimą, bet ne į aplinkos kliÅ«tis, su kuriomis jie susiduria. Toks negalios modelis – praėjusi diena. Todėl džiugina mÅ«sų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva skiriant slaugos ir priežiÅ«ros kompensacijas vertinti negalią ne tik pagal medicininius kriterijus. Tik taip, bÅ«tinai atsižvelgiant į savarankiškumą kasdienėje veikloje, bÅ«tų nustatomi specialieji žmogaus su negalia poreikiai. Džiugina ir kitos iniciatyvos socialinėje srityje: panaikinti atotrÅ«kius tarp neįgaliesiems skiriamų tikslinių kompensacijų, diskriminacines nuostatas dėl amžiaus, suteikti galimybę dėl tikslinės kompensacijos paskyrimo kreiptis ne tik neįgaliajam, bet ir jo šeimos nariams ar socialines paslaugas teikiančiam asmeniui, sudaryti galimybę teikti asmeninio asistento, slaugos, transporto paslaugas. Paskaičiuota, kad visiems šiems pokyčiams, kurie Lietuvoje numatomi 2019-aisiais (o taip norėtųsi, kad 2018-aisiais), per metus reikės papildomų 14 milijonų eurų. Ar tai dideli pinigai, sunkiai įsivaizduojama suma mÅ«sų valstybei? Tikiuosi, kad Europos Taryboje Lietuva balsuos ir už Europos prieinamumo aktą, ir už Antidiskriminacinę direktyvą, o Seimas pritars naujoms socialinėms iniciatyvoms. Juolab kad Lietuvoje žmonių su negalia integracija į visuomenę dar turi daug spragų. Viena iš tokių – teisė balsuoti per rinkimus. Jau minėtame Europos neįgaliųjų parlamente ypatingas dėmesys ir buvo skirtas žmonių su negalia galimybėms dalyvauti politiniame gyvenime – rinkti atstovus ir bÅ«ti išrinktiems. Pateikti faktai parodė, kad Lietuvoje žmonės su negalia patiria teisines, organizacines, aplinkos kliÅ«tis siekdami dalyvauti politiniame gyvenime. Paminėta ir tai, kad 2016 m. Seimo rinkimuose net 60 procentų balsavimo apylinkių nebuvo pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia. Prieš pusantrų metų, atsiimdamas ES Karolio Didžiojo premiją, popiežius Pranciškus klausė: „Kas tau nutiko, humanizmo Europa, kovotoja už žmogaus teises, demokratiją ir laisvę? (...) Turime sugalvoti naujus, labiau įtraukiančius ir sąžiningesnius ekonominius modelius, turinčius tarnauti ne saujelei, o teikti naudą paprastiems žmonėms ir visai visuomenei.“ Ir aš klausiu: kas nutinka, kad kartais ir Lietuvoje, ir visoje ES taip sunku pasirÅ«pinti tais, kuriems sunkiausia? Ar išties sunku pasirÅ«pinti? O gal sveikieji sprendimų priėmėjai per dažnai mano, kad negalia jų ir jų šeimų narių niekada neužklups? NebÅ«kime pasauliu, abejingu negaliai.   http://seniunai.lt/naujienos/item/995 SeniÅ«naičiai Palangoje iš savo kišenės primoka, kad padėtų kitiems Tuo metu, kai kitų miestų seniÅ«naičiai prisiimtą veiklą vykdo gaudami tam tikrą mokestį patiriamoms išlaidoms padengti, Palangos seniÅ«naičiai apie tai gali tik pasvajoti. Vadina save idėjiniais Prieš keletą dienų Klaipėdos seniÅ«naičiai išsireikalavo iš miesto tarybos didesnių išmokų, nuo šiol jie gaus 50 eurų per mėnesį išlaidoms, susijusioms su šia veikla, padengti. Prieš tai jiems bÅ«davo mokama po 15 eurų. O štai Palangos seniÅ«naičiai negauna nei euro. Pagalbą, jeigu jos prireikia jų kuruojamos teritorijos žmonėms, teikia naudodami savo asmenines išlaidas, pavyzdžiui, automobilio degalams. „Esame idėjiniai“, – kraipo galvą kai kurie jų, tačiau visgi dauguma sutinka, kad ir be išmokų mielai imasi veiklos. Kalbinti Palangos seniÅ«naičiai pripažino, jog savanoriavimas kartais jiems atsisuka kitu galu – tenka aukoti ir laisvą laiką, ir šeimos biudžetą pamažinti, tačiau prisiimtų pareigų nesikrato – visi jų aplinkoje esantys žmonės žinomi, artimi, kaipgi neištiesi pagalbos rankos. Taip kai kurie seniÅ«naičiais ir dirba ne pirmą kadenciją. „Iš tikrųjų labai sunku, kai nėra jokios paskatos. Nežinau, kaip ši institucija sugalvota be jokio atlygio. Juk net ir tais kartais, kai kviečiami seniÅ«naičiai į kokį susirinkimą, tenka važiuoti savu transportu, kelionė kainuoja. Kai nėra jokio žmogui paskatinimo, tarsi palaikymo, jog jo veikla reikalinga, tai ir užsidegimas atvėsta“, – įsitikinęs Virbališkės-Medvalakio seniÅ«naitijos seniÅ«naitis Kęstutis Macijauskas. Ne visur kviečiami Pašnekovas patikino, jog diskusijos dėl tam tikrų išlaidų kompensavimo su Palangos miesto savivaldybės administracija ar taryba nebuvo, tačiau seniÅ«naičiai tarpusavyje yra kalbėję, jog jų patiriamos išlaidos, atliekant pareigas, turėtų bent kažkiek bÅ«ti padengtos. „Tačiau tai ir liko tik kalbomis“, – sakė jis. Pašnekovas pasvarstė, jog su kuo nors pakalbėti apie tokią galimybę kartais tiesiog nėra bÅ«dų, mat seniÅ«naičiai ne visur kviečiami, vyksta tarsi uždaras politinis gyvenimas. „Žinoma, aš nesakau, kad nėra polinkio padėti žmonėms, jis tikrai yra, ir norisi pagelbėti, bet viskam kartais yra ribos. Kituose miestuose bent minimalų atlygį seniÅ«naičiai gauna, o pas mus – nieko“, – apie situaciją kalbėjo K. Macijauskas. Kaip pasakojo pašnekovas, jis daug domėjosi apie seniÅ«naičio pareigybę ir yra įsitikinęs, jog tai turėtų bÅ«ti lyg etatinis darbas, kur prisiėmęs šias pareigas žmogus bÅ«tų už tai atsakingas. „Dabar seniÅ«naičiai lyg ir reikalingi, bet tuo pačiu ir nereikalingi. Mes galime teikti pasiÅ«lymus, ieškoti bÅ«dų, kaip pagerinti aplinką, padėti tam tikrais klausimais žmonėms, tačiau išties mes tarsi ir neegzistuojame, nelabai kam rÅ«pės tie mÅ«sų pasiÅ«lymai. Pavyzdžiui, visiems aišku: yra Šventosios seniÅ«nas, jis gauna atlyginimą, turi pareigas, kurias privalo atlikti, už jas yra atsakingas, o seniÅ«naitis – rangu žemesnis, bet jau požiÅ«ris visai kitoks. Pastebime, jog net patys žmonės atsainiai vertina seniÅ«naičius, vien pažvelgus į absoliutų neaktyvumą balsavimo metu. Daugiau galios nei mes turi net namo pirmininkas. Ä®sivaizduokite, žmogus negali iš seniÅ«naičio pareikalauti atsakomybės, nes jis neprivalo kažką atlikti, tai žmogus be jokios atskaitomybės“, – kalbėjo seniÅ«naitis K. Macijauskas. Kainuoja popieriai, telefonai, degalai Vilimiškės seniÅ«naitijos seniÅ«naitis Jonas Jukna pasakojo, jog prieš kurį laiką buvo iškėlęs tokį klausimą – apie išlaidų kompensavimą, tačiau taip toji diskusija ir liko neišvystyta – jokio rezultato. „Prieš porą metų buvo tik tokia kalba, bet mes patys šiek tiek apsileidę, turime prašyti, kalbėtis. O išlaidų išties turime – ir popieriai, ir telefonai, ir degalai. O kiek dar reikalavimų esama. Dabar, kai tie potvyniai vis žmones gąsdino, nuolat skubėjau į pagalbą, skambino ir prašÄ—, jog padėčiau. Džiaugiuosi, jog visus Å«kinius reikalus perėmė vicemeras Rimantas Antanas Mikalkėnas, tai žmogus, suprantantis tokius reikalus ir tinkamai reaguojantis. O seniÅ«naičiams veiklos tikrai netrÅ«ksta, nuolat galva ūžia“, – kalbėjo J. Jukna. Pašnekovas pripažino, jog imdamasis tokios veiklos, užsikrauni sau naštą, bet jis toks žmogus – be veiklos negali bÅ«ti, kaipgi nepadėsi žmonėms, kaip nenorėsi, kad visiems bÅ«tų geriau. „Kai kaimynui yra gerai, tai ir pačiam daug geriau“, – šypsojosi seniÅ«naitis, atskleidęs, jog nuo mažens pripratęs imtis įvairios veiklos, tad regi, kas yra gerai, o kas blogai. „Mes esame idėjiniai“, – šyptelėjo ir BÅ«tingės seniÅ«naitijos seniÅ«naitis Vytautas Kryževičius. Jis pripažino, jog šios veiklos imasi vien žmonių raginamas, nes visi pažįstami, negalintis numoti ranka. „Nieko mes labai daug nepadedame, bet kai yra kokių problemų, tai visada žmonės žino, jog pagalbos sulauks. Kad ir dabar, kai tie potvyniai vis žmones liejo. Esu jau savas, nuo 1981 metų, visus pažįstu“, – apie pagalbą kalbėjo V. Kryževičius. Pašnekovas pripažino, jog kažkuomet buvo žadėta, jog seniÅ«naičiams bus mokama, bet kalbos taip ir liko tik kalbomis. „Pas mus greit tokie dalykai pasimiršta. Kai pasiklausai, tai aplink visiems seniÅ«naičiams bent kažkiek sumoka. Juk visgi ir važinėjimas kainuoja, retas kuris dabar viešuoju transportu naudojasi, o reikia gi ir į susirinkimus važiuoti visiems seniÅ«naičiams iš savo lėšÅ³. Tikiu, kad jeigu seniÅ«naičiai gautų atlygį, tikrai ne vienas ir ne du stotų į eilę, nereiktų prašyti užimti pareigas, kaip iki šiol“, – juokavo seniÅ«naitis V. Kryževičius. Net savivaldybės aikštele nemokamai negali naudotis Nemirsetos seniÅ«naitijos seniÅ«naitis Laimutis Kondratas pripažino, jog apie tokią galimybę – gauti kompensaciją už patiriamas išlaidas – jie žino, bet kitas klausimas – jų paprašyti. „Padėtis – apgailėtina. Mes žinome apie teorinę galimybę gauti kompensaciją už patiriamas išlaidas, deja, savigarba neleidžia ištiesti rankos. O savivaldybės administracija apsimeta, kad turi reikalą su kvailiais, ir net neužsimena, o ką jau kalbėti apie kokius nors siÅ«lymus“, – žodžių į vatą nevyniojo seniÅ«naitis. Pasak jo, iškalbingas vien faktas, kad į savivaldybę atvykus net jos aikštele pasinaudoti seniÅ«naičiai neturi teisės: automobilius stato mokamose gatvėse. Monciškių seniÅ«naitijos seniÅ«naitė Olga Dejienė taip pat pakartojo, jog seniÅ«naičiai dirba iš idėjos. „Aišku, norėtųsi kažkokio paskatinimo. Nors kanceliarinėms priemonėms“, – sakė ji. Palangos seniÅ«naitijos seniÅ«naitis Vidmantas Mitkus pasvarstė, jog jeigu kuris nors Tarybos narys užsimintų apie galimybę seniÅ«naičiams kompensuoti išlaidas, bÅ«tų labai malonu, net ir toji nedidelė suma parodytų, kad jie yra reikalingi. „Jeigu bent kažkiek skirtų, tai bent bÅ«tų dėmesys parodytas. Juk ir telefonas kainuoja, galų gale laikas kainuoja – žmogaus valanda atitinkamai kainuoja. O daugiau ką čia gali peštis. Gi yra Taryba, ji turi spręsti. Bet bÅ«tų labai malonu, jeigu kuris iš Tarybos narių pateiktų tokį pasiÅ«lymą. Ir ne vien dėl pinigų, o tam, kad parodytų, jog seniÅ«naičiai yra reikalingi“, – kalbėjo V. Mitkus. SeniÅ«naičiai žmonėms reikalingi – šie skambina įvairiausiais klausimais, net ir tokiais, kai seniÅ«naičiai gali duoti tik patarimą, o kai kada padeda įgyvendinti gyventojų norus, pavyzdžiui, suorganizuoja suolelio pastatymą pageidaujamoje vietoje. Rengėsi pasikviesti merą ir pasiskųsti Palangos seniÅ«naitijos seniÅ«naitis patikino, jog prisiimtos pareigos jam kupros nespaudžia, jų visa šeima – aktyvi, įsitraukianti į daugelį veiklų. „O ką daugiau veikti Palangoje, save įveiklindamas jautiesi reikalingas, užimtas“, – užsiminė V. Mitkus. Pašnekovas prisiminė, jog visai neseniai seniÅ«naičiai kalbėjo apie mintį pasikviesti merą ar vicemerą ir pasikalbėti apie tai, kad bÅ«tų gerai paskatinti seniÅ«naičius, bet idėja taip ir liko tik idėja. Su tuo, kad reiktų bent kažkiek finansiškai padėti seniÅ«naičiams, sutiko ir Šventosios seniÅ«naitijos seniÅ«naitė Oksana Skripnikienė. „Iš asmeninės pozicijos – taip, tai bÅ«tų savotiškas paskatinimas įsilieti į veiklą. Dabar realiai dirbame iš idėjos. Ä®dedi ir daug laiko, o už tai nieko negauni. Tam tikras atlygis tarsi parodytų, kad ir mes rÅ«pime, mÅ«sų veikla yra svarbi“, – įsitikinusi pašnekovė. SeniÅ«naitė pasvarstė, jog galbÅ«t greitu metu visur seniÅ«naičiai gaus atlygius, ne tik tam tikruose miestuose, tad teks palaukti galbÅ«t palankaus sprendimo. „Kai nuvyksti pagelbėti kur žmonėms, kai kurie bÅ«na įsitikinę, kad mes gauname už tai atlygį. Aš jiems paaiškinu, kad ne. Tuomet esi labai turtinga, daug laisvo laiko turi, tuomet jie man sako. Bet iš tikro gi turiu šeimą, atimu iš jos laiką. Bet kas, manau, yra svarbiausia – padėti žmonėms išspręsti problemas iki galo, nes dabar kartais atsitrenkiame tarsi į nežinią. Pavyzdžiui, tokios smulkmenos prašiau – dviračių stovo prie gydymo įstaigos, o teko laukti išties ilgai, trys seniÅ«nai sprendė. Dabartinis seniÅ«no pavaduotojas, pavaduojantis seniÅ«ną, galiausiai šÄ¯ darbą įvykdė“, – patirtimi pasidalijo O. Skripnikienė. ALFA.LT http://seniunai.lt/naujienos/item/994 Šiaulių apskrities savivaldybių seniÅ«nų diena KuršÄ—nuose Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos (LSSA) viceprezidento Vytauto Slabio iniciatyva 2017 m. lapkričio 29 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultÅ«ros centre KuršÄ—nuose vyko Šiaulių apskrities savivaldybių  seniÅ«nų diena. Joje dalyvavo beveik visi apskrities savivaldybių seniÅ«nai, administracijos direktoriai ir merai. Sveikinimo žodį tarė, savo rajoną pristatė ir produktyvaus darbo linkėjo Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Už pastangas, idėjas ir iniciatyvas organizuojant Šiaulių apskrities seniÅ«nų dieną, jis įteikė padėkos raštą Bubių seniÅ«nijos seniÅ«nui Vytautui Slabiui. Dalyvius taip pat pasveikino Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Gricius, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir administracijos direktorė Irena Sirusienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis ir mero patarėja RÅ«ta Sausienė, Radviliškio rajono savivaldybėsmero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Šiaulių miesto savivaldybės atstovas Deividas Petrulevičius, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskričiai Asta JasiÅ«nienė bei LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Susirinkusieji išklausė Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos atstovų pranešimą apie Darbo biržos pertvarką į Užimtumo tarnybą ir tarnybos veiklą. Žemės Å«kio ministerijos atstovė kabėjo apie kaimo plėtros ir gyvybingumo išsaugojimo perspektyvas. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) viešojo valdymo politikos departamento direktorius Paulius Skardžius kalbėjo apie Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos tolimesnį įgyvendinimą, VRM Viešojo valdymo politikos departamento vietos savivaldos skyriaus vedėja Dalia Masaitienė papasakojo apie gyvenamosios vietos deklaravimo problemas bei jų sprendimo bÅ«dus. Visiems pranešÄ—jams seniÅ«nai turėjo praktinių klausimų, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas apžvelgė asociacijos veiklą, nuveiktus darbus. Visi susirinkusieji balsavo, kad Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bÅ«tų pateikta Šiaulių apskrities seniÅ«nų dienos dalyvių rezoliucija. Padėkos raštai įteikti Rasai Statkuvienei, Kruopių seniÅ«nei, Akmenės r., Stanislavai Andrulaitienei, Gaižaičių seniÅ«nei, Joniškio r., Audronei Impolienei, Kriukų seniÅ«nei, Joniškio r., Dainiui Poškui, Klovainių seniÅ«nui, Pakruojo savivaldybė, ArtÅ«rui Šulčiui, Kairių seniÅ«nui, Šiaulių rajono savivaldybė, Romui Atkočaičiui, Kelmės miesto seniÅ«nui, Antanui Bezarui, Šiaulių rajono merui, Gipoldui Karkleliui, Šiaulių rajono savivaldybės direktoriui, Jovitai Lubienei, Šiaulių rajono kultÅ«ros centro direktorei. Šiaulių apskrities seniÅ«nų dienos svečiams buvo įteiktos dovanos. SeniÅ«nų sueigos pabaigoje buvo apžiÅ«rėta rekonstruota centrinė KuršÄ—nų miesto Lauryno Ivinskio aikštė, bei Kužių seniÅ«nijos renovuotas pastatas ir naujai pastatytas priestatas. SeniÅ«nų dienos dalyviai dėkojo renginio organizatoriui asociacijos viceprezidentui Vytautui Slabiui ir Šiaulių rajono savivaldybės vadovams už puikų renginį. Šiaulių apskrities seniÅ«nų dienos yra tradicija, todėl kita seniÅ«nų diena vyks Akmenėje. Šiaulių r. mero padėjėja Aušrinė Dubauskienė http://seniunai.lt/naujienos/item/993 Mokslinė-praktinė konferencija „Moderni seniÅ«nija- gyvybinga bendruomenė“ Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) lapkričio 22 d. kartu su Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija Seime organizavo konferenciją „Moderni seniÅ«nija – gyvybinga bendruomenė“. VVSK pirmininkas Povilas Urbšys konferencijoje pažymėjo, kad gyventojų bendruomenės yra vietos savivaldos pagrindas, o seniÅ«nijos yra arčiausiai gyventojų ir todėl jų veikla yra labai reikšminga. P. Urbšys informavo konferencijos dalyvius, kad VVSK inicijavo Vietos savivaldos įstatymo 16, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas – sudaryti palankias teisines prielaidas seniÅ«nijoms–biudžetinėms įstaigoms steigti ir užtikrinti seniÅ«nijų–biudžetinių įstaigų sklandžią veiklą. Komiteto pirmininkas akcentavo, kad, nors nuo š. m. sausio 1 d. galioja įstatymo nuostatos, reglamentuojančios seniÅ«nijų–biudžetinių įstaigų steigimą ir veiklą, kol kas Lietuvoje nebuvo įsteigta nei viena tokia įstaiga. Pagrindinė priežastis – per griežti reikalavimai, nustatyti seniÅ«nijai–biudžetinei įstaigai steigti. Komiteto parengtu projektu siÅ«loma panaikinti gyventojų skaičiaus ir pareigybių skaičiaus kriterijus, kurie dabar įstatymu yra nustatyti steigiant seniÅ«niją–biudžetinę įstaigą. SiÅ«loma palikti vienintelį bÅ«tiną reikalavimą: seniÅ«nija – biudžetinė įstaiga yra reikalinga teikti aptarnaujamos teritorijos gyventojams viešÄ…sias paslaugas. Konferencijoje pranešimą pristačiusi Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė Vilma AtkočiÅ«nienė aptarė seniÅ«nijų vaidmenį stiprinant kaimo vietovių gyvybingumą. VVSK biuro patarėjas Algirdas Astrauskas apžvelgė seniÅ«naitijų fenomeną Lietuvoje, atskleisdamas istorinius vietos bendruomenių raidos aspektus. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos prezidentė Reda Kneizevičienė savo pranešime pabrėžė vidinės savivaldybių decentralizacijos svarbą ir gyventojų nuomonę dėl seniÅ«naitijų statuso ir veiklos. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis savo pranešime aptarė seniÅ«nijos statusą vietos savivaldoje ir iššÅ«kius steigiant seniÅ«nijas–biudžetinės įstaigas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis akcentavo savarankiškų savivaldybių ir stiprių seniÅ«nijų bei švietimo svarbą plėtojant regionus ir ugdant vietos lyderius. Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas atskleidė iššÅ«kius, su kuriais susiduria vietos bendruomenės, siekiančios dalyvauti vietos savivaldoje. Vykusios diskusijos metu apsikeista nuomonėmis dėl galimybių ir iššÅ«kių stiprinant seniÅ«nijas, didinant jų finansinį savarankiškumą, plėtojant bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis. Apibendrindami diskusiją, konferencijos dalyviai, kurių buvo daugiau nei 200 asmenų, tarp jų savivaldybių vadovai, seniÅ«nai, bendruomeninių organizacijų lyderiai, akademinės bendruomenės nariai priėmė rezoliuciją. Rezoliucijoje siÅ«loma parengti ir patvirtinti ilgalaikę vietos savivaldos plėtros strategiją, laikytis subsidiarumo principo, užtikrinti seniÅ«nijų Å«kinį ir finansinį savarankiškumą, tobulinti seniÅ«nijos teisinį reglamentavimą. Konferencijos dalyviai  Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė rezoliuciją. Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis pasirašÄ—  asociacijos ir konfederacijos bendradarbiavimo sutartį. Konferencijos vaizdo įrašas. Konferencijos nuotraukų galerija.   Parengė VVSK komiteto biuro patarėja   MOKSLINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „MODERNI SENIŪNIJA – GYVYBINGA BENDRUOMENĖ“ REZOLIUCIJA 2017 m. lapkričio 22 d. Vilnius     Mokslinės – praktinės konferencijos dalyviai Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia šią rezoliuciją.              Konferencijos dalyviai pažymi, kad: Lietuva neturi  teisės aktu patvirtintos ilgalaikės vietos savivaldos plėtros strategijos, nėra apsisprendusi dėl savivaldos vietos mÅ«sų valstybės sąrangoje, todėl keičiantis politinei situacijai, nėra tęstinumo ir aiškumo, kuria kryptimi turėtų plėtotis Lietuvos vietos savivalda; 2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinta vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcija. Ji buvo pradėta, tačiau nebaigta įgyvendinti. Pasitaiko atvejų, kai keičiant vietos savivaldos teisinį reguliavimą, nesilaikoma Europos Vietos savivaldos chartijoje numatyto subsidiarumo principo; pastaruoju metu išryškėjo tendencija, kad vykdant centralizavimą ir koncentravimą įvairiose valstybės bei savivaldybių valdymo srityse, mažėja seniÅ«nijos ir seniÅ«no Å«kinis ir finansinis veiklos savarankiškumas, gyventojams mažėja  galimybės tiesiogiai dalyvauti tvarkant viešuosius, susijusius su tos teritorijos gyventojais, reikalus; siekiant užtikrinti demokratiškumo pagrindų stiprinimą bei kaimo plėtrą, įtraukiant vietos bendruomenę į viešÅ³jų reikalų tvarkymą seniÅ«nijų lygiu, reikalingas kasdieninis šios veiklos koordinavimas bei kaimo  plėtros administravimas; Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos  Ä¯statyme numatytai vienai iš galimų formų seniÅ«nijai – biudžetinei įstaigai, trukdo kurtis tame pačiame įstatyme nustatyti kriterijai: seniÅ«nijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius ne mažesnis kaip 1 500 gyventojų ir bÅ«tinybė seniÅ«nijoje nustatytoms funkcijoms įgyvendinti patvirtinti ne mažiau kaip 7 valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes. Atsižvelgdami į tai, konferencijos dalyviai siÅ«lo: 1.Parengti ir patvirtinti ilgalaikę vietos savivaldos plėtros strategiją; 2.Vadovautis subsidiarumo principu; 3.Užtikrinti  seniÅ«nijų Å«kinį ir finansinį savarankiškumą; 4. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos  Ä¯statyme apibrėžiant Å«kinės veiklos sąvoką, nustatyti, kad viešÅ³jų paslaugų teikimas prižiÅ«rint viešÄ…jį Å«kį, nebÅ«tų laikomas Å«kine veikla; 5. SeniÅ«nijoje dirbančių žemės Å«kio specialistų pareigybę, praplečiant jų funkcijas, pakeisti į kaimo plėtros specialisto pareigybę; 6. Panaikinti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos  Ä¯statymo 31 str. numatytus biudžetinių įstaigų įkÅ«rimo kriterijus – gyventojų skaičių, seniÅ«nijos darbuotojų skaičių bei savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos rekomendaciją dėl seniÅ«nijos – biudžetinės įstaigos – steigimo tikslingumo.   http://seniunai.lt/naujienos/item/992 „Etnografinių regionų tradicijos Trakų pilyje“ 2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniÅ«nijos konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginys 2017 lapkričio 29 d. Trakų istorijos muziejus, Kęstučio g. 4, Trakai PROGRAMA 11.00 - 11.15 val. Įžanginis žodis. LR Seimo atstovai, Virgilijus PoviliÅ«nas (Trakų muziejaus direktorius), Virginijus Jocys (Etninės kultÅ«ros globos tarybos pirmininkas), Kęstutis Vilkauskas (Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas). 11.15 – 13.00 val. Konkurso pirmų, antrų ir trečių vietų nugalėtojų apdovanojimas. Konkurso pirmųjų vietų nugalėtojų meninis prisistatymas:  Aukštaitijos etnografinio regiono - Krakių seniÅ«nija,  DzÅ«kijos (Dainavos) etnografinio regiono - Merkinės seniÅ«nija,  Mažosios Lietuvos etnografinio regiono – Priekulės seniÅ«nija,  Suvalkijos (SÅ«duvos) etnografinio regiono – Šunskų seniÅ«nija,  Žemaitijos etnografinio regiono – Sedos seniÅ«nija. 13.00-13.30 val. Jaunųjų drabužių dizainerių kÅ«rybos pristatymas:  Viktorijos Zajac kolekcija GYVA, improvizacija tautinio kostiumo tema;  Jurgitos Kazokaitytės kolekcija VEJU ŽIEMĄ, įkvėpta Užgavėnių kaukių ir veikėjų. 13.30 – 14.15 val. VaišÄ—s. 14.15 – 15.00 val. Ekskursija po pilį. Renginio metu vyks Audėjos Zitos Paulikienės sukurtų tradicinių tautinių drabužių ekspozicija. Organizatoriai: Etninės kultÅ«ros globos taryba, Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija, Trakų istorijos muziejus.   http://seniunai.lt/naujienos/item/991 Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniÅ«nijos Etninės kultÅ«ros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos paskelbto 2017 metais Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniÅ«nijos konkurso rezultatai: Aukštaitijoje geriausiomis pripažintos Krakių (I vieta), Kruonio (II) ir Meškuičių seniÅ«nijos. DzÅ«kijoje (Dainavoje) – Merkinės (I), Valkininkų (II) ir Lazdijų (III). Mažojoje Lietuvoje – Priekulės (I), Smalininkų (II), Natkiškių (III). Suvalkijoje (SÅ«duvoje) – Šunskų (I), Sasnavos (II) ir Liudvinavo (III). Žemaitijoje – Sedos (I), Papilės (II) ir Mosėdžio (III) seniÅ«nijos.   Platesnė informacija apie konkurso rezultatus: http://ekgt.lt/naujienos/isrinktos-2017-metais-geriausiai-tradicijas-puoselejusios-seniunijos.html Petras Gestautas http://seniunai.lt/naujienos/item/990 Jonui Samoškai garbingas apdovanojimas   Lietuvos savivaldybių asociacija 2017 metų spalio 13 dieną Tauragės savivaldybės Mažonų seniÅ«nui Jonui Samoškui suteikė Auksinės Krivulės Riterio vardą. Nuoširdžiai sveikiname Joną. Tai pelnytas apdovanojimas. LSSA valdyba http://seniunai.lt/naujienos/item/989 Su Savivaldos diena http://seniunai.lt/naujienos/item/988 Su Angelų sargų diena   Gerbiami policijos vadovai ir pareigÅ«nai,   Profesinės šventės proga sveikiname Jus ir jÅ«sų šeimos narius. Dėkojame, kad savo kasdienine veikla užtikrinate kiekvieno mÅ«sų saugumą,skubate į pagalbą kiekvienam nelaimės ištiktam. Linkime stiprybės, sėkmingos tarnybos, supratimo ir neblėstančios energijos vykdyti misiją: ginti, padėti, saugoti.     Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos valdyba. http://seniunai.lt/naujienos/item/987 Kvietimas dalyvauti konkurse   KVIETIMAS   Etninės kultÅ«ros globos taryba kartu su Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija skelbia 2017 METAIS GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSĄ, skirtą Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  bei ateinančių Lietuvos valstybingumo atkÅ«rimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui.   Kviečiame visas Aukštaitijos, DzÅ«kijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (SÅ«duvos) ir Žemaitijos seniÅ«nijas  aktyviai dalyvauti šiame konkurse. Raginame aktyvius seniÅ«nijų atstovus iki šių metų spalio 15 dienos užpildyti dalyvio anketą – pristatyti prasmingiausius seniÅ«nijos etnokultÅ«rinius reiškinius, per kuriuos tęsiamos etnografinio regiono tradicijos.       Etninės kultÅ«ros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas                     Patvirtinta                  Etninės kultÅ«ros globos tarybos                  2017 m. rugsėjo 12 d.                  nutarimu Nr. TN-3   2017 M. GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSO NUOSTATAI   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniÅ«nijos konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimą, dalyvavimo sąlygas ir vertinimo kriterijus. 2. Etninės kultÅ«ros globos taryba skelbia šÄ¯ konkursą, vadovaudamasi Etninės kultÅ«ros valstybinės globos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje keliamais Etninės kultÅ«ros valstybinės globos uždaviniais. Konkursas skelbiamas atsižvelgiant ir į tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultÅ«rinio savitumo išsaugojimas. Konkursas skiriamas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  ir ateinančių Lietuvos valstybingumo atkÅ«rimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui. 3. Konkurso temos (kryptys): etnografiniai regionai, seniÅ«nijos, bendruomenės tradicijos, tautinio kostiumo puoselėjimas,  kalendoriniai ir valstybiniai renginiai, piliakalniai.   II. KONKURSO TIKSLAI 4. Skatinti seniÅ«nijas prisidėti prie etnografinių regionų tradicijų išsaugojimo, sklaidos ir populiarinimo. 5. Ugdyti Lietuvos žmonių sąmoningumą, bendruomeniškumą ir atsakomybę už tradicijų išsaugojimą, taip pat skatinti kÅ«rybingumą, puoselėjant tradicijas.   III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 6. Konkurso organizatoriai – Etninės kultÅ«ros globos taryba (toliau – EKGT) ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija. 7. Konkursui pateikiama informacija pagal nustatytą dalyvio anketą apie seniÅ«nijos veiklą pastaraisiais metais, puoselėjant tradicijas (pridedama). Anketos priimamos iki 2017 m. spalio 15 d  Etninės kultÅ«ros globos taryboje el. paštu etnolangas@lrs.lt arba adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, 01108 Vilnius. Vėliau atsiųstos anketos nebus vertinamos.   IV. KONKURSO SĄLYGOS 9. Konkurse dalyvauja Aukštaitijos, DzÅ«kijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (SÅ«duvos) ir Žemaitijos seniÅ«nijos. 10. Teikiant Konkursui seniÅ«niją, pateikiama užpildyta dalyvio anketa, be kurios dalyviai nebus vertinami.     V. VERTINIMO KRITERIJAI 11. Didžiausią dėmesį etninės kultÅ«ros tradicijų puoselėjimui  skiriančias,  bei išradingiausiai etninės kultÅ«ros veiklą pristatančias seniÅ«nijas atrinks Regioninės etninės kultÅ«ros globos tarybos ir teiks Vertinimo komisijai, kuri išrinks po vieną ar kelias (atsižvelgiant į etnografinio regiono dydį) geriausiai tradicijas 2017 metais puoselėjusias seniÅ«nijas kiekviename etnografiniame regione. Vertinimo komisiją sudarys Etninės kultÅ«ros globos tarybos ir nepriklausomi ekspertai: regioninių etninės kultÅ«ros globos tarybų nariai, Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos atstovai ir kitų valstybinių bei visuomeninių institucijų atstovai. Vertinimo komisijos sudėtis tvirtinama EKGT nutarimu. Vertinimo komisija iš savo narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išsirenka pirmininką, kuris koordinuoja Vertinimo komisijos darbą. Visi Vertinimo komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visos komisijos narių. Geriausiomis seniÅ«nijomis pripažįstamos tos, kurios surenka daugiausia Vertinimo komisijos narių balsų. 12. Vertinant seniÅ«nijas bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tradicinių (etnokultÅ«rinių) renginių organizavimas; tautinio kostiumo puoselėjimas; kalendorinių ir valstybinių švenčių šventimas prie (ant) piliakalnių, jų priežiÅ«ra ir pažintinės informacijos sklaida; istorinių vietovardžių saugojimas ir įpaminklinimas; tradicijų puoselėjimo formų įvairumas (pvz. sodybų su etnoelementais gausa, tradicinių amatų mokymai ir t.t.) kÅ«rybiškumas puoselėjant tradicijas; jaunimo ir platesnės bendruomenės įsitraukimas į etnokultÅ«rinį gyvenimą; seniÅ«nijoje aktyviai veikiančių šeimų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų, klubų, mokyklų, kultÅ«ros centrų, parapijų darni veikla; seniÅ«nijos bendradarbiavimas su kitomis etnografinio regiono seniÅ«nijomis. 13. Vertinimo komisija iki 2017 m. lapkričio 15 d. anketas peržiÅ«ri ir iš visų pateiktų seniÅ«nijų anketų, atsižvelgdama į 12 punkte nurodytus kriterijus, išrenka vieną arba daugiau geriausių kiekvieno etnografinio regiono seniÅ«nijų. 14. Vertinant anketas komisija gali atsižvelgti į vertinamų seniÅ«nijų dydį. 15. Vertinimo komisija, išrinkusi geriausiai tradicijas puoselėjusias etnografinio regiono seniÅ«nijas, skiria joms diplomus ir prizus. Žiniasklaidos atstovai ir konkurso rėmėjai savo iniciatyva gali įsteigti papildomus prizus atskiroms seniÅ«nijoms, patekusioms į paskutinį vertinimo etapą. 16. Finale dalyvaujančių seniÅ«nijų pateikta konkursinė medžiaga bus patalpinta Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos internetiniame puslapyje (www.seniÅ«nai.lt), kuriame visuomenei bus suteikta galimybė balsuoti už jos nuomone geriausią etnokultÅ«rinę seniÅ«niją. 17. Konkurso rezultatai bus skelbiami Etninės kultÅ«ros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos internetinėse svetainėse.   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę informaciją apie konkurso dalyvius viešinti. 19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.                            2017 METAIS GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSO DALYVIO ANKETA   Pateikėjo vardas, pavardė   Kontaktiniai duomenys (el. p., tel.)         SeniÅ«nijos pavadinimas, rajonas   Gyventojų skaičius   SeniÅ«nas   Etnografinis regionas   Kasmet vykstantys su etnine kultÅ«ra susiję renginiai (pavadinimas ir trumpas aprašymas)       Tautinio kostiumo ir piliakalnių kultÅ«ros puoselėjimas (renginiai ir kt. priemonės)       EtnokultÅ«rinio kraštovaizdžio puoselėjimas (žmogaus ir gamtos darnus sugyvenimas, etnoarchitektÅ«rinių tradicijų tąsa)       Veikla, skirta istorinių vietovardžių išsaugojimui ir įpaminklinimui       Bendradarbiavimas su kitomis seniÅ«nijomis, puoselėjant etninę kultÅ«rą       Informacijos apie seniÅ«nijoje vykdomą etnokultÅ«rinę veiklą sklaida spaudoje (straipsnio pavadinimas, autorius, interaktyvi nuoroda, jei yra)           http://seniunai.lt/naujienos/item/986 Ar reikalinigi kaimo plėtros specialistai? Asociacija prašo JÅ«sų Kolegos skirti   10 minučių laiko užpildyti mÅ«sų asociacijos partnerių prašomą anketą. Žemės Å«kio ministerija sumažino kaimo specialistų seniÅ«nijose finansavimą ir gali ateityje finansavimą  nutraukti.  Manome, kad kaimiškose seniÅ«nijose vis labiau  reikalingas seniÅ«no padėjėjas užsiimantis gyvenviečių gyvybingumo išsaugojimu, bendruomeninių organizacijų veiklos koordinavimu, projektų rengimu, kaimo- gyvenviečių ateities vizijos formavimu ir įgyvendinimu, senstančio kaimo gyventojų aptarnavimu.   Asociacija rekomenduoja - tokie specialistai yra bÅ«tini.   Mieli kolegos labai prašau užpildyti anketą, kuria siekiame atsakyti į klausimą ar reikia kaimo plėtros specialistų Lietuvoje?   www.manoapklausa.lt/apklausa/883077875/   užtruksite iki 10 minučių. JÅ«sų ekspertinė nuomonė labai svarbi ir bÅ«tina rengiantis pokyčiams per ateinančius 5 metus. Anketa yra anoniminė, o gautieji tyrimo rezultatai, bus panaudoti tik apibendrintoms tyrimo išvadoms parengti. Nuoširdžiai dėkoju Pagarbiai prof. dr. Vilma AtkočiÅ«nienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas Ekonomikos ir vadybos fakultetas Aleksandro Stulginskio universitetas http://seniunai.lt/naujienos/item/984 Šiaulių r. seniÅ«nų kelionė į Europos Parlamentą StrasbÅ«re Europarlamentaro Algirdo Saudargo kvietimu, rugsėjo 9-15 dienomis Šiaulių rajono seniÅ«nai, kartu su Žemės Å«kio skyriaus vyr. specialistu ArtÅ«ru Žilinsku ir su kitų Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Kupiškio moksleiviais ir mokytojais keliavo į Europos parlamentą StrasbÅ«re. Kelionės – seminaro tikslas buvo susipažinti su Europos Parlamento struktÅ«ra, jo funkcijomis, savivaldos, verslo, NVO strategijomis priimant gyventojams naudingus sprendimus. Susitikimo su europarlamentaru A. Saudargu metu buvo kalbėta apie Europos Parlamento darbo principus, funkcijas, bendradarbiavimą tarp šalių, organizacijų, apie Europos ir kitų pasaulio šalių aktualijas ir grėsmes, galimus sprendimo bÅ«dus. Europos Parlamento salėje stebėjome ir klausėme parlamentarų diskusijų apie Šiaurės Korėjos keliamas grėsmes, išgirdome išsamų pranešimą apie pabėgėlių problemas, susipažinome su vertėjų darbu ir klausėme tiesioginio vertimo į lietuvių kalbą. Iš europarlamentaro A. Saudargo gavome dovanų maišelį su Europos Parlamento atributika, o mes, seniÅ«nai, taip pat atsidėkojome, padovanodami jam Šiaulių rajono Å«kininkų užaugintą produkciją. StrasbÅ«ro senamiestyje lankėmės Dievo Motinos katedroje, vyskupų rÅ«muose, Gutenbergo aikštėje, viduramžių gynybiniuose bokštuose, amatininkų rajone, gildijų namuose ir Šv. Tomo bažnyčioje. Keliaudami atgal į Lietuvą pravažiavome per 7 Vokietijos žemes. Pabuvojome Veimaro miesto senamiestyje, kuriame pamatėme rotušÄ™, miesto Tarybos namus, kunigaikšÄių rÅ«mus, Getės ir Šilerio namus – muziejus. Aplankėme universitetinį Heidelbergo miestą, kuriame yra seniausias Europos universitetas ir kuriame studijuoja 31 tÅ«kst. studentų. Pakeliui užsukome į vyskupų rezidencijos miestą prie Maino upės – Viurcburgą, Leipcigą. SeniÅ«nai nuoširdžiai dėkoja Šiaulių rajono savivaldybės vadovams už suteiktą galimybę susipažinti su Europos Parlamentu, kuris yra unikali daugiatautė parlamentinė asamblėja, kurią tiesiogiai renka piliečiai. 751 Europos Parlamento narys (iš jų 11 iš Lietuvos) atstovauja daugiau kaip 500 mln. piliečių iš 28 valstybių narių. Jolanda Rudavičienė   http://seniunai.lt/naujienos/item/985 E. MisiÅ«nas: valstybės tarnautojo karjera turėtų tapti prestižine Po valstybės tarnybos pertvarkos Lietuvoje valstybės tarnautojų sumažėtų daugiau nei dvigubai, liktų apie 20 tÅ«kst. tarnautojų. Tačiau pakeitus apmokėjimo ir motyvavimo sistemą šių žmonių tarnyba valstybei bÅ«tų kur kas labiau kvalifikuota ir kokybiška, sako vidaus reikalų ministras Eimutis MisiÅ«nas.    „Matote, tikslas yra toks, kad valstybės tarnautojo specialybė bÅ«tų tokia prestižinė, kaip teisėjo ar prokuroro, kad tai bÅ«tų gerai apmokamas, socialines garantijas turintis ir siektinas darbas“, - interviu BNS sakė E.MisiÅ«nas. Šiuo metu valstybės tarnyboje dirba apie 52,6 tÅ«kst. žmonių. Tiesa, ministras pripažino, jog skaičiavimų, kiek galėtų didėti vidutinis valstybės tarnautojų darbo užmokestis - nėra: „Po pertvarkos alga tikrai nesumažės ir egzistuos teisinis pagrindas ją didinti“. - Koks yra pagrindinis šios pertvarkos tikslas? - Pirmiausia tikslas yra toks, kad mes galėtume išgryninti valstybės tarnautojo, kuris vykdo viešojo administravimo funkcijas, sąvoką, nes dabar pas mus valstybės tarnautojų yra apie 50 tÅ«kstančių. Mes norime pasakyti, kad valstybės tarnautojas yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų vykdo viešÄ…jį administravimą, kuris padeda kurti, kuria teisės aktų projektus ir visa kita. Visi kiti, kurie vykdo tas aptarnavimo funkcijas, tą vidinį administravimą, tai yra, pavyzdžiui, personalo specialistai, finansininkai, jie nebus įvardijami kaip valstybės tarnautojai ir dirbs pagal darbo sutartis. Išgryninus valstybės tarnautojo sąvoką, jų liks apčiuopiamai mažiau - galėčiau pasakyti, kad kokių 20 tÅ«kstančių. Tikslas yra, kad šie valstybės tarnautojai gautų konkurencingą, gerą, motyvuojantį darbo užmokestį už savo atsidavusį darbą. - Ar skaičiavote, sumažinus valstybės tarnautojų skaičių, pavertus juos darbo sutartininkais, koks galėtų bÅ«ti vidutinis bÅ«tent valstybės tarnautojų darbo užmokestis, kuris dabar siekia beveik 800 eurų „į rankas“? - Matote, dabar bus kitokia darbo užmokesčio skaičiavimo sistema. Jeigu dabar yra kategorijos nuo 1 iki 20, tai dabar bus devynios tokios kategorijos, bet bus šeši kiekvienos kategorijos intervalai. Ir šitie intervalai turės gana nemažą skirtumą. Pavyzdžiui, skyriaus vedėjas turės galimybę gauti šešis skirtingus darbo užmokesčius. Priimant žmogų į pareigas, jam iš pradžių bus galima pasiÅ«lyti patį žemiausią intervalą, o paskui palaipsniui jį didinti ir kelti. Taip atsiras galimybė pastoviai kilti tarnautojo darbo užmokesčiui tose pačiose pareigose, jau nekalbant apie tai, kad jis pareigose ateityje kiltų. Pagrindinis mÅ«sų tikslas, kad dabartinę darbo užmokesčio sistemą, kuri labai priklauso nuo priedų ir priemokų, kad šitie priedai ir priemokos bÅ«tų nubrauktos ir ta mediana bÅ«tų priderinta prie naujo darbo užmokesčio ir kad jis po pertvarkos liktų toks pats arba šiek tiek augtų. Ir po to jau bÅ«tų teisinė galimybė palaipsniui dar kelti patį atlyginimą pagal intervalų sistemą. Pagal naują sistemą egzistuotų tik dvi priemokos. Viena bus raštiškai įforminus pavedimą valstybės tarnautojui atlikti kito valstybės tarnautojo funkcijas - tokia priemoka galėtų siekti iki 40 procentų darbo užmokesčio. Dar iki 20 procentų bÅ«tų galima skirti už darbą, kuris nukryptų nuo normalių darbo sąlygų. Kitokių priemokų nebebus. Tokiu bÅ«du mes orientuojamės į bazinį darbo užmokestį, o ne į priedus. Dar norėčiau papasakoti apie skatinimo priemones. Viena iš jų yra, kad bus galimybė valstybės tarnautojui, jeigu jis bus labai nusipelnęs savo indėliu, mokėti dviejų pareiginių algų dydžio piniginę išmoką. - Čia kartą per metus? - Taip, bet tai yra solidi premija. Jeigu bÅ«tų kokių 2 tÅ«kstančių eurų darbo užmokestis, tai 4 tÅ«kstančių eurų premiją gauti yra labai geras įvertinimas. Be to, visi tarnautojai galės per metus pasiimti dešimt poilsio dienų, bet ne daugiau nei tris iš eilės. - Dar grįšiu prie klausimo. Ar skaičiavote, kiek po pertvarkos gali augti vidutinė valstybės tarnautojų alga? - Kol kas neskaičiavome, bet esmė tame, kad po pertvarkos alga tikrai nesumažės ir egzistuos teisinis pagrindas ją didinti. - Taip pat siÅ«lote, kad aukšÄiausiose pareigose, pirmosiose trijose pareigybių grupėse dirbantiems valstybės tarnautojams bÅ«tų mokama fiksuota alga be intervalo. Kodėl vadovams siÅ«lote kitokį darbo užmokesčio skaičiavimą, nei žemesnės grandies darbuotojams? - Matote, kada aukšÄiausio lygio vadovas ateina dirbti, tai jis nustatytą darbo užmokestį sutarė, sulygino ir gauna tokį, kokį gauna. Manau, kad įstatyme tikrai bus nustatytas aukšÄiausio lygio vadovus motyvuojantis darbo užmokestis ir kelti jam atlyginimą palaipsniui nėra prasmės. - Kaip supratau, esminis jÅ«sų siÅ«lymo įvesti atlyginimo intervalus yra tas, kad valstybės tarnautojui nuolatos bÅ«tų galima kelti algą. Bet juk darbdavys, priimdamas valstybės tarnautoją į darbą, nebÅ«tinai turės jam iš pradžių skirti pačią žemiausią įmanomą algą, ar ne? - Taip, nebÅ«tinai. Taip darbdaviui paliekama teisė parinkti darbuotojui atlyginimą. GalbÅ«t, pavyzdžiui, jam reikia tokio darbuotojo, kokių darbo rinkoje daug nėra ir jis norėtų jam mokėti solidų atlyginimą, ir todėl jis priima tokį darbuotoją iš karto pagal aukštesnį algos intervalą. Jis tokią teisę turės. - Kokią naudą valstybė turės iš to, kad šalyje bus mažiau valstybės tarnautojų, bet daugiau darbo sutartininkų? - Matote, tikslas yra toks, kad valstybės tarnautojo specialybė bÅ«tų tokia prestižinė, kaip teisėjo ar prokuroro, kad tai bÅ«tų gerai apmokamas, socialines garantijas turintis ir siektinas darbas. - Tai jÅ«sų vienintelis siekis yra didinti valstybės tarnybos prestižą? - Faktas, kad taip pat egzistuoja tikslas didinti valstybės tarnautojų darbo užmokestį. Bet taip pat svarbu išgryninti valstybės tarnautojus, kurie geba ir nori dirbti, kurie kurs patį geriausią produktą, bus profesionalÅ«s, lojalÅ«s. Taip ir pati valstybės tarnyba, valstybės valdymas bus darnesnis. Aš suprantu, kad tas didėjantis atlyginimas tikrai motyvuos ateiti jaunus, tikrai gabius žmones, todėl ir augs valstybės tarnybos profesionalumas ir produktyvumas. - JÅ«sų pateikto projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad kai kurias Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas bandysite priartinti prie Darbo kodekso, pavyzdžiui, nustatyti atostogas darbo, o ne kalendorinėmis dienomis. Ar lygiai taip pat bus supaprastinamas valstybės tarnautojų atleidimas? - Taip. Tai ta pati nuostata, kuri buvo numatyta Seimui pavasarį teiktose Valstybės tarnybos įstatymo pataisose ir kurioms Seimas nepritarė. Tai čia ir atostogos, ir atleidimas lengvinamas, geriau paskirstomos išeitinės kompensacijos ir taip toliau. - Ar įsivaizduojate, kaip atrodys centralizuota valstybės tarnautojų atranka? - Pirmiausia, kaip dabar yra: bendrieji žmonių gebėjimai tikrinami Valstybės tarnybos departamente, tada vėliau jau konkursą rengia tarnautojo ieškanti įstaiga. Tikslas yra, kad atranka bÅ«tų vykdoma objektyviai ir ją laimėtų patys geriausi specialistai, kurie gali atlikti vienas ar kitas funkcijas. Tikrai kalbėjomės Vyriausybėje, kokie galėtų bÅ«ti taikomi principai, tai tų principų gali bÅ«ti įvairių. Dabar yra rengiamas Vyriausybės nutarimo projektas dėl tų atrankų vykdymo. Ką dabar galiu pasakyti, kad siekiame, jog konkursai bÅ«tų rengiami objektyviai, skaidriai ir laimėtų pats geriausias ir kad nebÅ«tų jokių galimybių daryti įtaką. Taip pat turime tikslą, kad konkurso metu pasisakyti galėtų ir įstaigos vadovas, kuris priims žmogų pas save dirbti, kad jis irgi turėtų galimybę tarti žodį, kad jam reikia vienokių ar kitokių kompetencijų. Tai mes bandysime suderinti skaidrumą ir viešumą kartu su įstaigos vadovo kompetencija išsirinkti sau patį geriausią žmogų. - Tai keliate tikslą, kad valstybės tarnautojų atranka vyktų tik Valstybės tarnybos departamente? - Tikriausiai taip, bet ar tai vadinsis Valstybės tarnybos departamentu, ar tai bus atskira kita įstaiga, nežinau. Tačiau šiandieninėmis sąvokomis kalbant tai bÅ«tų Valstybės tarnybos departamentas. - Ä®statymo projekte buvo rašoma, kad valstybės tarnybos pertvarkos įgyvendinimui prireiks 100 mln. eurų. Kam reikės šių pinigų? - Pirmiausia, atleidimams. Jeigu mes planuojame atleisti gerą dalį valstybės tarnautojų ir jie bus perkelti dirbti pagal darbo sutartis, tai pagal Valstybės tarnybos įstatymą juos reikės atleisti ir mokėti atitinkamas išeitines kompensacijas. Kita vertus, jeigu mes keliame tikslą, kad valstybės tarnautojų alga nemažėtų, o bÅ«tų tokia pati arba didėtų, mums reikės išlaidų. AukšÄiausio lygio vadovų alga tikrai didės, tik dabar negaliu tiksliai pasakyti, kiek. Iš čia ir susidaro išlaidos. Tačiau faktas, kad pertvarkos bus vykdomos dar iki įstatymo įsigaliojimo, nes Vidaus reikalų ministerija ir visos kitos ministerijos vykdys vidines pertvarkas. Tai gali bÅ«ti, kad šita 100 mln. eurų suma iš esmės sumažės. - Kodėl norite naikinti valstybės tarnybos rezervą? - Matote, toks kaip valstybės tarnybos rezervas savo filosofija nepasiteisino. Jeigu mes, pavyzdžiui, naikiname skyrių, ten yra septyni žmonės, ir iš jų tik kokie du ar trys gerai dirbantys, tai visus tuos žmones perkėlus į rezervą privalai jiems siÅ«lyti laisvas pareigas. Mes to nenorime. Mes norime, kad tokie žmonės išeitų iš valstybės tarnybos ir ateitų nauji, o pagal dabar galiojančią sistemą mes turime tam blogai dirbusiam darbuotojui siÅ«lyti kitas pareigas ir taip tas vidutiniškai dirbantis žmogus vėl sugrįžta į valstybės tarnybą. Tai trukdo į gerai apmokamas pareigas priimti naujai matančius, jaunus, perspektyvius žmones. Aš manau, kad turi bÅ«ti taip: yra konkursas, konkursą laimėjo pats geriausias žmogus ir jis dirba. Naikiname pareigybę, blogai įvertinome ar dar kas nors, tas žmogus išeina ir mes atsisveikiname. Tiesiog taip ir jokių rezervų nereikia. - Kaip jÅ«s pats manote: turint omenyje, kad valstybės tarnyba yra labai jautri sritis su daugybe politinių, partinių interesų, ar jÅ«s iš tikrųjų tikite, kad jÅ«sų siÅ«loma pertvarka sulauks reikiamos paramos Vyriausybėje ir Seime? - Nenoriu sakyti, tikiu ar netikiu, bet galiu pasakyti, kad asmeniškai kaip ministras ir visa ministerija dėsime pastangas bendradarbiaujant su Seimo nariais, su komitetų pirmininkais, su frakcijomis, kad įtikintume šio įstatymo nauda, nes ilgalaikėje perspektyvoje valstybė tikrai sutaupys, tikrai pagerės valstybės tarnybos kompetencija, darbo kokybė. Kitokios išeities nėra. Mes galime kalbėti apie vienerių metų perspektyvą, dvejų metų perspektyvą, bet jeigu mes žiÅ«rime į ilgalaikę perspektyvą, kitos išeities nėra - bÅ«tina padaryti valstybės tarnybos reformą. MÅ«sų siÅ«lomi įstatymai yra labai aiškÅ«s, tai labai geras kelias padaryti reformą ir jeigu Seimo nariai tam pritartų, tai tikrai bÅ«tų laimėjimas visai Lietuvai. Aš pats dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau visus kolegas. - Minėjote, kad po pertvarkos valstybės tarnyboje gali likti apie 20 tÅ«kst. žmonių. Kada iš tikrųjų taip galėtų bÅ«ti? - Pagal siÅ«lymą, iki 2018 metų rugsėjo visos valstybės ir savivaldybių įstaigos turi peržiÅ«rėti pareigybių sąrašus ir nustatyti, kurie valstybės tarnautojai iš tikrųjų vykdo viešÄ…jį administravimą, o kurie vykdo tik vidaus administravimą. Jeigu tai bus padaryta laiku, tada mes jau žinosime, kurie žmonės liks valstybės tarnautojais 2019 metais, o kurie taps darbo sutartininkais. - Kitaip tariant, 2019 metų sausio 1 dieną Lietuvoje liktų apie 20 tÅ«kst. valstybės tarnautojų? - Taip. Mes įstatymą parengėme taip, kad jis nuo 2019 metų sausio 1 dienos bÅ«tų pilnai vykdomas. Jakučionis http://seniunai.lt/naujienos/item/983 Savivaldybės susirÅ«pino: kodėl ministerija mažina kaimo gyventojų galimybes gauti kokybiškas paslaugas? Savivaldybės sunerimusios, jog Lietuvos gyventojai labai greitai nebeturės galimybės gauti kokybiškų žemės Å«kio paslaugų, ir tai lems dar didesnę atskirtį tarp miesto ir kaimo vietovių. Taip savivaldybės teigia po to, kai liepos 27 dieną žemės Å«kio kanclerė Dalia Minetaitė informavo, kad nuo 2018 metų Žemės Å«kio ministerija (ŽŪM) sumažins finansavimą savivaldybių vykdomoms valstybės deleguotoms žemės Å«kio funkcijoms. Ši žinia savivaldybėms perduota trys dienos po to, kai žemės Å«kio ministras Bronius Markauskas susitiko su šalies savivaldybių žemės Å«kio skyrių vedėjais ir jiems apie tokį mažinimą nė neužsiminė. Finansavimą savivaldybėms ketinama sumažinti ketvirtadaliu – nuo pernai skirtų 8,030 mln. eurų iki 6,488 mln. eurų. Savivaldybės teigia, jog šis sprendimas stipriai sumažins iki šiol gyventojų poreikius tenkinusių žemės Å«kio paslaugų teikimo apimtis ir kokybę. Savivaldybės ir dabar savo lėšomis dengia nemažą dalį šios valstybės finansuojamos funkcijos, kadangi negauna priklausančios sumos iš valstybės. Ä®sigaliojus šiam ŽŪM sprendimui, daugumai savivaldybių teks atleisti po 2–4 žemės Å«kio specialistus, ir todėl drastiškai sumažės minėtų paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams. Pavyzdžiui, kaimo gyventojai nebegalės pasinaudoti didele dalimi jiems skiriamų Europos Sąjungos ar nacionalinių programų lėšÅ³, tai neigiamai atsilieps jų pajamoms bei lems dar didesnę atskirtį tarp miestų ir kaimų. „ŠÄ¯ Vyriausybė savo prioritetu deklaruoja regionų stiprinimą bei socialinės ir ekonominės atskirties mažinimą. Todėl visiškai nesuprantama, kodėl vieną iš mÅ«sų šalies ekonomikos variklių žemės Å«kį – silpnina šÄ¯ sektorių kuruojanti ministerija? Juk jos sprendimas pažeis pagrindinę žemės Å«kio politiką įgyvendinančią ir arčiausiai žmonių esančią grandį,“ – teigia Savivaldybių žemės Å«kio skyrių darbuotojų asociacijos pirmininkas Eugenijus Alesius. Savivaldybių atstovai taip pat stebisi, kodėl sprendimas buvo priimtas taip skubotai ir nelaukiant žemės Å«kio ministro įsakymu įkurtos darbo grupės išvadų. Ši grupė, vienijanti ŽŪM ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus, išvadas dėl žemės Å«kio funkcijų atlikimo ir jų finansavimo tobulinimo ministro įpareigota pateikti iki rugsėjo 1 dienos. Alfa.lt http://seniunai.lt/naujienos/item/982 Kryptis LIETUVA Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur. Iniciatyvas ir idėjas kviečiame visuomenę registruoti interneto svetainės www.lietuva.lt skiltyse „Registruok iniciatyvą“ arba „PasiÅ«lyk idėją“ iki 2017 m. spalio 1 d.  „Kryptis Lietuva“ geriausios iniciatyvos ir idėjos bus apdovanotos šių metų spalio 30 d. vyksiančio Pasaulio diasporos forumo metu. Plačiau apie apdovanojimus: http://www.lietuva.lt/100/lt/kryptis-lietuva Pranešimas spaudai: http://lrv.lt/lt/naujienos/apdovanojimai-kryptis-lietuva-siulykite-idejas-kaip-susigrazinti-svetur-gyvenancius-lietuvius   pagarbiai Edita Banienė Spaudos ir komunikacijos skyriaus patarėja Komunikacijos departamentas 8  (706) 61818; edita.baniene@lrv.lt   http://seniunai.lt/naujienos/item/981 LSSA ir LVBOS susitikimas Birželio 27 dieną Trakuose įvyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių susitikimas su Lietuvos seniÅ«nų asociacijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, vietos bendruomenių stiprinimo programa ir užimtumo didinimo programos naujovės. Buvo nuspęsta, kad birželio 28 dieną įvyksiančioje LR Seime diskusijoje "Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimo priėmimo ir viešÅ³jų paslaugų teikimo procese" siÅ«lysime sudaryti bendrą darbo grupę savivaldos įstatymo tobulinimui. Dėl vietos bendruomenių stiprinimo programos drauge su savivaldybių asociacija taip pat kartu dirbsime SADM sudarytoje šios programos stebėsenos grupėje. Susitikime buvo aptarta vietos užimtumo programa, bei jos iššÅ«kiai seniÅ«nijų ir vietos bendruomenių atžvilgiu. Buvo priimtas sprendimas tokius susitikimus rengti vieną kartą ketvirtyje. Reda Kneizevičienė LVBOS pirmininkė http://seniunai.lt/naujienos/item/980 Susitikimas Mosėdyje   2017 m. birželio 16 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniÅ«nijoje lankėsi Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos direktorius Petras Pranas Gestautas ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos viceprezidentas Telšių apskričiai Varnių  seniÅ«nas Rolandas Bružas. Atvykę svečiai Skuodo rajono savivaldybės vadovus ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų seniÅ«nus supažindino su Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos vykdoma veikla, inicijavo diskusiją apie tai, kaip stiprinti vietos savivaldą ir skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios sprendimų priėmimo procesuose. Susitikimo metu  Petras Pranas Gestautas ir Rolandas Bružas sužinoję, kaip organizuojama Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų veikla, negailėjo pagyrimų Skuodo rajono savivaldybės vadovams ir rajono  seniÅ«nams. Atvykę svečiai teiravosi, ar bÅ«tų galimybė į Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijas atvykti kartu su tais, kuriems reikalinga seniÅ«nijų veiklos organizavimo patirtis. Prašyta pasidalinti seniÅ«nijos veiklos organizavimo gerąja praktika. LSSA atstovai pasiÅ«lė Mosėdžio seniÅ«niją reorganizuoti į biudžetinę įstaigą. http://seniunai.lt/naujienos/item/979 LSSA atstovų Kauno apskrities savivaldybėse sueiga Kauno apskrities seniÅ«nijų seniÅ«nų atstovai birželio 21 dieną susirinko Raseinių savivaldybėje. Juos maloniai priėmė ir sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas. Kolegos, Raseinių seniÅ«nai, svečius supažindino su moderniais vaikų globos namais bei naujai įrengta autobusų stotimi. Vėliau dalyviai susipažino su Šiluvos seniÅ«nijos lankytinomis vietomis ir diskutavo. Pagrindinė diskusijos tema - seniÅ«nijų reforma Raseinių savivaldybėje. Planuojama keisti seniÅ«nijų teisinę formą iš filialo į biudžetinę įstaigą. Šiomis mintimis sueigoje dalinosi administracijos direktorius. Šią iniciatyvą palaikė asociacijos viceprezidentas Kauno apskričiai Gintas Jasiulionis. Jam pritarė ir asociacijos  direktorius Petras Gestautas. Vėliau apsilankė  Pagojukų seniÅ«nijoje. Dalyviai apžiÅ«rėjo naujai renovuotas seniÅ«nijos komplekso pastatą ir gražiai sutvarkytą aplinką. Čia tęsė diskusiją. Nuoširdžiai dėkojame Raseinių savivaldybės administracijos direktoriui Remigijui Ačui, Raseinių seniÅ«nui Jonui Elzbergui, Šiluvos seniÅ«nui Juozui Šlepui, Pagojukų seniÅ«nui Antanui Valantinui iuž nuoširdų priėmimą, supažindinimą. Gintas Jasiulionis http://seniunai.lt/naujienos/item/978 LSSA Valdybos susitikimas Vyriausybėje Šiandien LSSA valdybos nariai susitiko su Ministro Pirmininko patarėjais Elvinu Jankevičiumi (savivaldos, regioninės bei socialinės politikos ir sporto klausimais) ir Boguslavu Gruževskiu (darbo rinkos, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, šeimos gerovės politikos bei demografijos klausimais). Susitikime buvo aptarti su seniÅ«nijų veikla susiję klausimai. Artimiausiu metu planuojamas susitikimas su pačiu Ministru Pirmininku. http://seniunai.lt/naujienos/item/977 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Šiandien Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija ir Mykolo Romerio universitetas pasirašÄ— bendradarbiavimo sutartį. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS Vilnius, du tÅ«kstančiai septynioliktų metų gegužės 25   d.     Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija (toliau vadinama LSSA), kodas 135781780, esanti Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r., Lietuva, atstovaujama LSSA prezidento Kęstučio Vilkausko, veikiančio pagal LSSA įstatus ir Mykolo Romerio universitetas (toliau vadinamas MRU) kodas 111951726, esantis Ateities g. 20 Vilnius, Lietuva, atstovaujamas rektoriaus Algirdo Monkevičiaus, veikiančio pagal MRU statutą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).   1. Sutarties objektas 1.1. Šalys tarpusavyje bendradarbiauja teikiant  konsultavimo paslaugas, rengiant bendrus projektus, keičiantis informacija, stiprinant vietos valdžios,  bendruomenių ir verslo sektoriaus savitarpio supratimą ir partnerystę, skatinant  bendruomenių veiklą.   2. Šalių įsipareigojimai 2.1. LSSA įsipareigoja identifikuoti ir sisteminti savivaldybių seniÅ«nų ir seniÅ«nijų bendruomenių veiklos ir kompetencijos poreikius ir organizuoti bei įgyvendinti įvairius kompetencijos kėlimo ir plėtros projektus, stiprinti vietos valdžios, verslo sektoriaus ir  bendruomenių savitarpio supratimą ir partnerystę, keistis informacija. 2.2. MRU įsipareigoja stiprinti partnerių savitarpio supratimą ir partnerystę, skatinti bendruomenių veiklą, keistis informacija, organizuoti bei įgyvendinti kompetencijos kėlimo ir plėtros projektus.   3. Ginčų sprendimas 3.1. Šalių nesutarimai dėl Sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami derybų keliu. 3.2. Jeigu šalims nepavyksta ginčų išspręsti derybų keliu, tai ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.   4. Kitos sąlygos 4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja vienerius metus. Sutarties galiojimas automatiškai pratęsiamas kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu bet kuri iš šalių neinformuoja kitos šalies apie Sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos. 4.2. Sutartis gali bÅ«ti pakeista tik šalims susitarus. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami protokolais, kurie, pasirašyti abiejų šalių, galioja kaip neatskiriama šios Sutarties dalis. 4.3. Sutartis gali bÅ«ti nutraukta: 4.3.1. vienos iš šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 4.3.2. vienai iš šalių pažeidus Sutarties sąlygas; 4.3.3. kitais įstatymų numatytais atvejais. 4.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.   5. Šalių adresai ir kiti rekvizitai   Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų                                      Mykolo Romerio universitetas asociacija                                                                      Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius                     Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r.                                Kodas 111951726                         Kodas 135781780                                                         Tel.: (8 5) 271 4625            Tel.: +37065763390                                                      El.p.: roffice@mruni.eu                                                 El.p. lssa@seniunai.lt                                                   www.mruni.eu                                          www.seniunai.lt                                                                                                            LSSA prezidentas  Kęstutis Vilkauskas                       MRU rektorius Algirdas Monkevičius                                                      http://seniunai.lt/naujienos/item/976 Projektas "Pozityvus dienoraštis" Projekto „Pozityvus dienoraštis“ tikslas – 1000 nufilmuotų teigiamą žinią skleidžiančių istorijų, kurios įkvėptų žmones matyti gėrį. Tikime, kad pastangos dalytis gražiais ir gerais dalykais tikrai prisidės tiek prie trokštamos vidinės ramybės, tiek atneš džiaugsmo ir į kito žmogaus širdį. Yra daug dalykų, ką galime padaryti, bet pirmiausia turime pradėti nuo savęs ir kalbėti apie tai, kas gera. Projektas „Pozityvus dienoraštis“ įgyvendinamas VšÄ® „Iniciatyvos fondas“ iniciatyva.   Daugiau informacijos apie projektą: http://pozityvu.lt/ ARBA FACEBOOK "POZITYVUS DIENORAŠTIS"   Kviečiame Jus, kaip miestelių, kaimelių seniÅ«nus/es pranešti mums, jei žinote savo aplinkoje žmonių, kurie aplink skleidžia šviesą. Gal žinote žmogų, kuris gražiai mezga? O gal tą, kuris rÅ«pinasi bendruomenės gėlynu? Žaidžia su vaikais? Gražiai groja gitara ir kviečia kitus pasiklausyti muzikos? O gal įkÅ«rė iniciatyvą, kuri dirba bendram gėriui? MÅ«sų herojai visi gražiai, pozityviai gyvenantys žmonės. Tikime, kad Lietuvos kaimai ir miesteliai žydi ir gyvuoja tokių žmonių dėka, norime juos pastebėti ir parodyti visai Lietuvai.   Projektą "Pozityvus dienoraštis" transliuoja didžiausi portalai: lrytas; žmonės.lt; bernardinai.lt; Ji24.lt; 15min; LaisvėsTV ir kiti.   Tikime, kad neliksite abejingi ir pranešite apie savo gyvenvietės šviesuolius.    Pozityvių istorijų lauksime: dienorastis@pozityvu.lt ; vstasiukynaite@gmail.com arba tel.nr 863659310   Tikiu, kad bendromis jėgomis galime sukurti pozityvią Lietuvą! Lauksime žinių! Pagarbiai Viktorija Stasiukynaitė Projekto "Pozityvus dienoraštis" koordinatorė   http://seniunai.lt/naujienos/item/974 Susitikimas su Seimo Pirmininku Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas, viceprezidentas Gintas Jasiulionis, Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniÅ«nijos seniÅ«nas Bronius Girdauskas ir asociacijos direktorius Petras Gestautas buvo susitikę su LR Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimo metu LSSA atstovai LR Seimo pirmininką informavo apie seniÅ«nijoms aktualius klausimus bei pateikė savo siÅ«lymus problemoms spręsti. Buvo aptarta savivaldybių valdomiems keliams daromos žalos, apvalios medienos gabenimo metu problema, klausimai, susiję su seniÅ«nijų - biudžetinių įstaigų kÅ«rimu bei seniÅ«nijų stiprinimas vietos savivaldoje, siekiant sukurti seniÅ«nijas kaip institucijas, kurios ne tik vienytų, bet ir koordinuotų visų, seniÅ«nijos teritorijoje veikiančių įstaigų veiklą. Taip pat įteikė rezoliuciją dėl užimtumo rėmimo programos įsigaliojimo atidėjimo, paliekant galioti viešÅ³jų darbų programą šiems metams. Susirinkusieji nutarė, kad ateityje bendradarbiaus, teiks pasiÅ«lymus teisės aktų tobulinimo srityje. http://seniunai.lt/naujienos/item/973 Šimtmečio projektas „Dovana Lietuvai“ kviečia kurti dovanas Prasideda atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirtas projektas „Dovana Lietuvai“, kuris kviečia kurti dovanas – gerus darbus, skirtus vienas kitam, bendruomenei, miestui, valstybei. Projekto globėjas premjeras Saulius Skvernelis drauge su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu trečiadienį susitiko su daugiau nei 30 didžiausių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, savivaldos atstovų, kuriems padėkojo už kasdienį jų darbą prisidedant prie pilietiško visuomenės ugdymo Lietuvoje ir savo pavyzdžiu paragino prisijungti prie projekto „Dovana Lietuvai“. „Aktyvių ir atsakingų piliečių dėka Šimtmetis yra sėkmės istorija. NatÅ«ralu, kad minėdami Šimtmetį bÅ«tent jiems ir skirtume dėmesį – kad bÅ«tų daugiau herojų, ir mes visi juos dažniau tarp savęs pastebėtume. Jums šio projekto tikslas yra kasdieninė veikla, kurią darot metai iš metų. AčiÅ« už tai“, – sveikindamas projekto partnerius sakė premjeras. Premjeras taip pat pristatė savo indėlį į „Dovana Lietuvai“ projektą – Lietuvos trispalves vargingai gyvenančioms šeimoms, kurias įteikė Savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentui Kęstučiui Vilkauskui su prašymu perduoti seniÅ«nijose esančioms šeimynų sodyboms. „Smagu prisidėti prie to, kad valstybės jubiliejų pasitikdami visi galėtume savo namuose iškelti Trispalvę“, – pažymėjo premjeras. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis susitikimo metu teigė, kad svarbu stiprinti žmonių socialinį saugumą, o tai galima padaryti ne tik didinant finansavimą, paslaugų prieinamumą, bet ir plėtojant nuoširdžius bei žmogiškus tarpusavio ryšius, kurie priklauso tik nuo mÅ«sų iniciatyvos. „Aš įsipareigoju padovanoti dvi dovanas – asmeniškai užmegzti draugystę su vargingai gyvenančiu, o kartu su savo šeima – įsipareigoti draugystei su kita šeima ir taip prisidėti prie bendruomeniškumo stiprinimo Lietuvoje“, – kalbėjo ministras L. Kukuraitis. „Gimtadienis siejasi su dovanomis, o mes kviečiame jų ne laukti, o kurti ir dovanoti, skiriant savo laiką, patirtį, dėmesį ir sumanumą. Daug savanorystės ir pilietiškumo veiklų jau vykdoma Lietuvoje – tikimės kad šis projektas leis mums tiek pamatyti mąstą, tiek paskatinti daugiau piliečių prie jų prisijungti“, – pristatydama projektą akcentavo Neringa Vaisbrodė, Valstybės atkÅ«rimo šimtmečio programos koordinatorė. „Dovana Lietuvai“ – tai geri darbai, kurie kuria gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę. Mes kviečiame nevyriausybines organizacijas, švietimo įstaigas, bendruomenes ir kitas organizacijas inicijuoti gerus darbus, didinančius pilietiškumą, bendruomeniškumą ir socialinę atsakomybę ir juos registruoti internetinėje svetainėje www.dovanalietuvai.lt. Projektas sieks įtraukti kuo daugiau žmonių į savanoriškas ir visuomenines veiklas, parodant didelį mÅ«sų šalies turtą – aktyvius ir atsakingus piliečius. Projektas vyks 2017-2018 metais. Jo pirmasis etapas - š.m. gegužės 22-27 d., sutampantis su Europoje plačiai minima Kaimynų diena (gegužės 27 d.). Registruojamos dovanos skirstomos į šias kategorijas: • Padėk – pagalba socialiai jautrioms visuomenės grupėms (vaikams, seneliams, sergantiems); • Pažink – leiskitės į keliones, žygius po Lietuvos istorines vietas ir objektus; • Gražink – puoselėkite savo gyvenamąją aplinką, sodinkite augalus, tvarkykite piliakalnius; • Programuok – mokykitės informacinių technologijų pagrindų; • Saugok – renkite korupcijos prevencijos, paveldo apsaugos ar krašto apsaugos iniciatyvas; • Švęsk – organizuokite visuomeninius renginius, kaimynų iškylas, šventes. Kęstutis Vilkauskas http://seniunai.lt/naujienos/item/972 Seimas pritarė pataisoms dėl biudžetinių įstaigų vadovų priėmimo į darbą tvarkos eimas priėmė Biudžetinių įstaigų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3294(3), įtvirtindamas bendruosius viešojo sektoriaus įstaigų vadovų valdymo principus: priėmimą į pareigas konkurso bÅ«du, kadencijų nustatymą, kasmetinį įstaigos vadovų veiklos vertinimą, siekiant užtikrinti geresnius įstaigų veiklos rezultatus, paskatinti keitimąsi žiniomis bei patirtimi ir suvienodinti tinkamumo eiti biudžetinės įstaigos vadovo pareigas reikalavimus tiek biudžetinės įstaigos vadovui – valstybės tarnautojui, tiek biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį. Ä®statyme įtvirtinta, kad biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami konkurso bÅ«du Vyriausybės nustatyta tvarka. Konkursą biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms skelbia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo. Biudžetinės įstaigos vadovu, dirbančiu pagal darbo sutartį, gali bÅ«ti tik asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą. Asmuo negali bÅ«ti priimtas į biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, taip pat negali eiti šių pareigų, jeigu: yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobÅ«džio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobÅ«džio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai; yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Nustatyta, kad į biudžetinės įstaigos vadovo pareigas negali bÅ«ti priimtas asmuo, esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys; jei jis yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigÅ«no vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; yra pripažintas šiurkšÄiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešÅ³jų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai; jei jam yra atimta teisė eiti tokias pareigas. Nustatyta, kad biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas yra priimami ketverių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. Pasibaigus pirmajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo sutartis jo sutikimu pratęsiama antrai kadencijai, neskelbiant konkurso biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti, jeigu visi jo kasmetiniai veiklos vertinimai pirmosios kadencijos metu buvo geri arba labai geri. Pasibaigus antrajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, atleidžiamas iš pareigų ir darbo sutartis su juo nutraukiama, išmokant dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, jeigu vadovas nedalyvauja tos pačios biudžetinės įstaigos vadovo konkurse.  Pasibaigus antrajai kadencijai iš pareigų atleistas biudžetinės įstaigos vadovas, kurio kasmetiniai veiklos vertinimai antrosios kadencijos metu buvo geri arba labai geri, turi teisę dalyvauti tos pačios biudžetinės  įstaigos vadovo konkurse ir, jį laimėjus, yra skiriamas tos biudžetinės įstaigos vadovu naujai pirmajai kadencijai. Pataisos įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d. Už jas balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 2,  susilaikė 12. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, neturintys aukštojo išsilavinimo, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas eina ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šÄ¯ laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas neterminuotai priimtiems biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 4 metų kadencija nustatoma nuo 2018 m. sausio 1 d.   http://seniunai.lt/naujienos/item/971 Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių seniÅ«nų sueiga   PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ SUEIGA   2017 m. gegužės 11 d. Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis (Rokiškio krašto muziejus)   9.30 -10.00   Registracija   10.00-10.10  Rokiškio savivaldybės pristatymas –Antanas Vagonis Rokiškio r. savivaldybės meras   10.10 -11.30 Užimtumo didinimo programų rengimas,  socialinė politika  ir savivaldybių bei seniÅ«nijų funkcijos – Linas Kukuraitis Socialinės apsaugos ir darbo ministras, Gabija VitkevičiÅ«tė, Kristina Paulikė ministro patarėjos   11.30-12.00  Gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą vietos lygmeniu  – Darius Urbonas Vidaus reikalų viceministras ir Dalia Masaitienė Viešojo valdymo politikos departamento Vietos politikos skyriaus vedėja    12.00-12.30 Apie vykdomą policijos reformą – Egidijus Lapinskas ir Vytautas VaiškÅ«nas VPK viršininkai   12.30-13.30  Diskusija 13.30-14.00  Kavos pertrauka 14.00-14.20 Informacija apie LSS asociacijos valdybos veiklą ir uždavinius - Kęstutis Vilkauskas  LSSA prezidentas, Trakų r. savivaldybės Trakų seniÅ«nas   14.20-16.00  Rokiškio m. ir savivaldybės plėtros perspektyvos   16.00             PietÅ«s     Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas                                  Kęstutis Vilkauskas http://seniunai.lt/naujienos/item/970 Seminaras - diskusija "SeniÅ«nijų vaidmuo formuojant socialinę politiką". 2017 m. balandžio 20 d. AnykšÄiuose vyko seniÅ«nų atstovų savivaldybėse seminaras - diskusija "SeniÅ«nijų vaidmuo formuojant socialinę politiką". Susirinkusiuosius pasveikino AnykšÄių meras Kęstutis Tubis. Asociacijos prezidentas Kestutis Vilkauskas trumpai apžvelgė asociacijos valdybos veiklą, jį papildė asociacijos viceprezidentai Gintas Jasiulionis, Dalia Januliene ir Nijolė Ilginienė. Susitikime turėjo dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, tačiau į renginį jie neatvyko. Taip pat vyko projekto "Dovana Lietuvai" pristatymas, kurį pristatė projekto vadovas Karolis SargÅ«nas. Diskusijoje pasisakė ir kiti seniÅ«nų atstovai, kurie iškėlė daug aktualių temų, tokių kaip seniÅ«nijų vaidmuo įgyvendinant socialinę politiką, seniÅ«naičių ir bendruomeninių organizacijų įtaka bei teisinis reglamentavimas vietos savivaldoje. Viceprezidentas Kauno apskričiai Gintas Jasiulionis pasiÅ«lė visiems seniÅ«nams, kuriuos domina seniÅ«naičių bei bendruomeninių organizacijų teisinio reguliavimo klausimai, kreiptis į jį su pasiÅ«lymais ir ateityje šia tema organizuoti diskusiją, kurioje turėtų gimti oficiali LSSA pozicija šiais klausimais. Renginį užbaigė AnykšÄių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka. Po seminaro seniÅ«nai susipažino su AnykšÄių miesto lankytinomis vietomis. Dėkojame Eugenijui Pajarskui, Algirdui Gansiniauskui, AnykšÄių savivaldybės vadovams ir  visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo. http://seniunai.lt/naujienos/item/969