Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rekomendacijas savivaldybėms dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje.

2015-09-15

Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė rekomendacijas savivaldybėms dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje. Jos parengtos vykdant Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto bei Vyriausybės pavedimus.

„Ministerija rekomenduoja savivaldybėms administracijos darbuotojų poreikį planuoti, tiesiogiai siejant jį su savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nustatytais tikslais ir jiems įgyvendinti numatytomis veiklomis. Darbuotojų skaičių didinti siūloma tik tuomet, jei įstatymais ir kitais teisės aktais savivaldybei pavestos naujos funkcijos ar išplėstos vykdomų funkcijų apimtys. Taip pat siūloma daugiau aptarnavimo paslaugų pirkti iš privataus sektoriaus arba pavesti šias paslaugas teikti kitoms savivaldybės įstaigoms ar įmonėms,“ – sako savivaldybių klausimus kuruojantis vidaus reikalų viceministras Julius Morkūnas. 

Pasak viceministro, taip pat būtų tikslinga tobulinti savivaldybių administracijų struktūras, atsisakant perteklinių valdymo grandžių: „Mažas nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis kai kuriose savivaldybėse, kai vadovas vadovauja tik 2–3 darbuotojams, nesudaro prielaidų geram savivaldybės administracijos darbo organizavimui ir efektyviam viešųjų finansų naudojimui“. 

J. Morkūnas pažymi, kad VRM parengtas dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio, nes tiek pagal Lietuvos Respublikos Konstutuciją, tiek pagal Europos vietos savivaldos chartiją bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas savivaldybės pagal savo kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, o savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

VRM rekomendacijas parengė remdamasi Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo paskelbtais duomenimis apie savivaldybių gyventojų skaičių 2015 m. sausio 1 d. ir išanalizavusi Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktus duomenis apie savivaldybių administracijose dirbančių darbuotojų skaičių bei savivaldybių administracijų struktūras.

Savivaldybės sugrupuotos į keturias grupes pagal objektyvius požymius, sąlygojančius jų veiklos specifiką: didžiųjų miestų savivaldybės, viduriniosios savivaldybės (išskirti du pogrupiai – tankiau ir rečiau gyvenamos), mažosios savivaldybės ir savivaldybės, turinčios kurorto statusą.
 
Rengiant rekomendacijas buvo įvertinta, kiek vienas sąlyginis savivaldybės administracijos darbuotojas aptarnauja savivaldybės gyventojų, išanalizuotas neužimtų pareigybių savivaldybės administracijoje skaičius, nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių bei bendrosios ir specialiosios veiklos srities pareigybių santykis savivaldybės administracijoje ir palyginti toje pačioje grupėje esančių savivaldybių rodikliai.

Analizuojant savivaldybių administracijų struktūras paaiškėjo, kad į savivaldybių administracijų sudėtį būna įtrauktas ir aptarnaujantis techninis personalas, t. y. pareigybės, pagal kurias akivaizdžiai nevykdomos viešojo administravimo ar viešųjų paslaugų teikimo funkcijos (pvz., vairuotojai, valytojai, kūrikai, sargai ir pan.), kurios gana smarkiai „išpučia“ savivaldybių administracijų struktūras.Taip pat nustatyta, kad daugelyje savivaldybių yra nemažas skaičius neužimtų pareigybių, nors lėšos joms išlaikyti yra numatytos ir patvirtintos savivaldybės biudžete.

Viceministras J. Morkūnas ragina visų savivavldybių vadovus susipažinti su VRM parengtomis rekomendacijomis. „Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas dėl valdymo sąnaudų optimizavimo savivaldybėms rekomenduojama formuojant administracijas vadovautis pateikta informacija ir siūlymais. Turint galimybę palyginti savo rezultatus su kitų savivaldybių rezultatais galima geriau įvertinti savo stiprybes ir silpnybes, rasti galimybių pavestas funkcijas atlikti kuo optimaliau panaudojant turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius“,  – pažymi viceministras.

Rekomendacijas galima rasti VRM interneto svetainėje adresu:
http://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Teisine_informacija/Tyrimai_ir_analizes/Metodikos%2C_rekomendacijos/Rekomendacijos_savivaldybems.pdf

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.