Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Lssa ketvirto suvažiavimo kreipimasis

2008-06-18
 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

VILNIUS

2008 06 12


LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

LR PARLAMENTINIŲ PARTIJŲ PIRMININKAMS


DĖL VIETOS SAVIVALDOS IR PILIETINĖS VISUOMENĖS


Demokratijos pagrindas yra savavaldė bendruomenė, kur piliečiai reiškia savo nuomonę svarbiais klausimais, su jais pirmiausia tariamasi, diskutuojama. Piliečiai dalyvauja priimant sprendimus, ypač strateginiais klausimais, kurie gali daryti poveikį savivaldybės bendruomenės gyvenimo kokybei, aplinkai ar pagrindinei bendruomenės veiklai ir jos būviui ilgesniam laikui į priekį.

Numatomas vietos savivaldos vidinis decentralizavimas ir naujos redakcijos vietos savivaldos įstatymo projektas numato galimybę bendruomenėms, per savo atstovus seniūnijose, dalyvauti vietos savivaldos institucijose sprendžiant vietos problemas. Tačiau įstatymo projekte palikta nuostata, kad "seniūnijai perduodamas juridinio asmens (savivaldybės administracijos) funkcijas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba" šią galimybę gali žymiai sumažinti, nes dabar tik 47 procentai savivaldybių tarybų seniūnijoms yra perdavusios dalį savivaldybės administracijos funkcijų, o kai kurios net pradeda funkcijas mažinti.

Ilgalaikė praktika parodė, kad valstybės vykdoma socialinės paramos politika neskatina socialinės paramos gavėjų socialiai integruotis į bendruomenę, nemažėja probleminių šeimų skaičius, šiose šeimose beveik neliko tėvų atskomybės už nepilnamečius vaikus. Seniūnijų darbuotojai gerai pažįsta seniūnijos gyventojus, žino kaip galėtų padėti jiems socialiai integruotis ir tai galėtų padaryti padedant vietos bendruomenei ar jos atstovams. Deja tokios galimybės dabar neturi.

Tikslu padidinti piliečių bendro veikimo patirtį, padėti susivokti kas yra viešas interesas, susiorganizuoti savam interesui ginti, sudaryti viešo svarstymo galimybę ir realų dalyvavimą savivaldos institucijoms priimant sprendimus, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narių atstovų suvažiavimas siūlo:

  • spartinti vidinę savivaldybių decentralizaciją;

  • paspartinti naujos redakcijos vietos savivaldos įstatymo priėmimą Lietuvos Respublikos Seime, didinant ir suvienodinat visų savivaldybių seniūnijų veiklos ir ekonominį savarankiškumą, perduodant daugiau sprendimo galios ir galimybių pačios visuomenės struktūroms;

  • sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir administracijos filialams- seniūnijoms, bendradarbiauti kaip lygiaverčiams subjektams;

  • nustatyti pareigą valstybinio administravimo subjektams, policijos įstaigoms, savo veiklą vykdantiems seniūnijos administruojamoje teritorijoje, bendradarbiauti su seniūnija ir seniūnu;

  • socialinės paramos skirstymą perduoti seniūnijoms ir seniūnijų bendruomenių atstovams, nes racionaliai skirstant paramą, pritaikant bendruomenės poveikio priemones būtų pasiektas didesnis efektas negu centralizuotai išdalinant paramą.
Suvažiavimo pirmininkas Gintautas Sinkevičius

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.