Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Dėl Vietos savivaldos įstatymo projekto Nr. I-533

2015-04-13

Siūlome:

                      VSĮ 16 straipsnio keičiančio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      13) sprendimą dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, sprendimų dėl seniūnijų formų nustatymo ar keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

                      VSĮ 8 straipsnio keičiančio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      6) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnijų – savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus – seniūnus, (arba įgalioja seniūnijų administracijos filialų seniūnus priimti ir atleisti darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis ir atlikti kitas personalo valdymo funkcijas, seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka) atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

                      VSĮ 9 straipsnio keičiančio 31 straipsnio 6 dalį seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – seniūnas yra valstybės karjeros tarnautojas jam neribojamas tarnybos terminas, o seniūnijos – biudžetinės įstaigos seniūnui, kuris yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas, jam taikomas kadencijų skaičius (jei taikomas kadencijų terminas ir laikas, tai kodėl atlyginimas ne įstaigos vadovo dydžio?);

                      VSĮ 10 straipsnio keičiančio 32 straipsnio 1 dalies 1 punktą  papildyti dėl notarinių veiksmų atlikimo ( įgaliojimų tvirtinimas seniūnijose papildyti išplečiant galimybes tvirtinti ne tik kur fiziniai asmenys duoda įgaliojimus išmokoms pensijoms ir pašalpoms paimti, bet ir teisiškai įregistruoti pastatus registrų centre, tvarkyti dokumentus įvairiuose institucijose, atstovauti teismuose ir panašiai );

                      VSĮ 10 straipsnio keičiančio 32 straipsnio 1 dalies 6 punktą išdėstyti taip:

                      6) skatina gyventojų iniciatyvas, motyvuoja gyventojus dalyvauti pokyčių valdyme, šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų, įmonių, organizacijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų sueigas, organizuoja vietos gyventojų problemų sprendimą. Prireikus apibendrina sueigoje pateiktas pastabas, pasiūlymus ir juos teikia savivaldybės administracijos direktoriui ar organizuoja gyventojus susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų vadovais.

                      VSĮ 10 straipsnio keičiančio 32 straipsnį papildyti 1 d. 12 punktu: priima į pareigas ir iš jų atleidžia seniūnijos darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis ir atlieka seniūnijos nuostatuose nustatytas personalo valdymo funkcijas.

                      VSĮ 10 straipsnio keičiančio 32 straipsnį papildyti 2 d. 15 punktu: Seniūnija – savivaldybės administracijos filialas seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus.

                      VSĮ 10 straipsnio keičiančio 32 straipsnį 3 dalį išdėstyti taip: Seniūnija – savivaldybės biudžetinė įstaiga – be šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų funkcijų, seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka atlieka viešuosius pirkimus.

                      VSĮ 11 straipsnis. Įstatymo papildymo 32̍ straipsnio 2 dalies 3 punktas seniūnija ne dalyvauja o organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudinga veiklą.

                      VSĮ 12 straipsnio keičiančio 33 straipsnio 3 dalį turėtų būti papildoma: Seniūnaičių rinkimus organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, o seniūnijoje, biudžetinės įstaigos seniūno sudaryta komisija. (galėtų būti ir seniūnijos administracijos filialo seniūno potvarkiu sudaryta komisija, nes visą kontrolę seniūnaičių galiojimo ir pabaigos terminą kontroliuoja seniūnas. Arba seniūnaičių rinkimai organizuojami seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką);

                      VSĮ 12 straipsnio keičiančio 33 straipsnio 5 dalį. Jei seniūnijos teritorijoje dauguma įstaigų kultūros, bibliotekų, priešmokyklinio ugdymo skyrių yra savivaldybės administracijos seniūnijų tarnautojai ar darbuotojai, praktiškai bus sunku rasti kandidatų dalyvaujančių seniūnaičių rinkimuose.

                      VSĮ  11 straipsnio keičiančio 32̍ straipsnio 2 dalies 1-15 punktus būtina atkreipti į tai, kad per eilę metų pagal nusistovėjusią darbo praktiką savivaldybės seniūnijų administracijos ne dalyvauja, o organizuoja įvairias veiklas. Nėra aišku, ar pagal teikiamus minėto VSĮ straipsnių pakeitimus, savivaldybės administracijos direktorius, galės seniūnams pavesti organizuoti seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka (ne tik dalyvauti) teikti paslaugas seniūnijos gyventojams socialinėje ir kitose srityje. Seniūnijos teikia paslaugas vietos bendruomenėse senyvo amžiaus žmonėms su negalia. Tikslu, taupyti biudžeto lėšas, seniūnijų seniūnai parenka pagal kompetenciją darbuotojus iš vietos bendruomenių, kurie teikia lankomosios priežiūros paslaugas. Įdarbinus darbuotojus iš vietos bendruomenių, mažiau sugaištama darbo laiko nuvykimui iki lankomo paslaugų gavėjo. Seniūnijų komisijos svarsto vienkartinių pašalpų skyrimo seniūnijos gyventojams esant sunkiai materialinei būklei, gaisro ir kitos nelaimės atveju, klausimus. Seniūnijos socialinis darbuotojas perengia dėl pašalpos skyrimo seniūno įsakymą.

                      Seniūnijos organizuoja viešuosius darbus, pagal pasirašytą trišalę sutartį tarp savivaldybės administracijos, darbo biržos ir seniūnijos. Organizuoja visuomenei naudingus darbus.              Seniūnai priima ir atleidžia darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

                      Seniūnijų seniūnai išduoda leidimus organizuoti renginius, pratęsti renginių organizavimo terminą, prekiauti nustatytose vietose.

                      Pagal želdinių priežiūros ir tvarkymo taisykles  išduoda leidimus genėti ir kirsti ir šalinti avarinius medžius.

                      Seniūnijos prižiūri ir organizuoja vietinių kelių, gatvių, kapinių, piliakalnių, istorijos ir kultūros paminklų, parkų, žalųjų plotų ir kitų teritorijų tvarkymą, rūpinasi seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės įstaigų (kultūros namų, bibliotekų, medicinos punktų, muziejų), seniūnijoms priklausančių ir valdomų patikėjimo teise, pastatų  priežiūra, remontu ir šildymu.

                      Seniūnai koordinuoja seniūnijos teritorijoje esančių įstaigų vietos bendruomenių veiklą. Padeda vietos bendruomenėms rengti ir įgyvendinti projektus.

                      Pastaruoju metu diskutuojama apie seniūnų veiklos efektyvumo didinimą, stiprinti jų atsakomybę ir atskaitomybę seniūnijos bendruomenei, skatinti bendruomeniškumą. Priartinti teikiamas paslaugas seniūnijos bendruomenių gyventojams.

                      Bet per eilę metų seniūnijos gyventojams paslaugų prieinamumas vis mažinamas. Pakeitus įstatymams seniūnas negali patvirtinti, net įgaliojimo piniginiam indėliui paimti ar pastatų teisinei registracijai atlikti Registrų centre ir panašiai.

                      Ar teikiamas VSĮ projektas nepablogins esamą situaciją, ar neatitolins gyventojams teikiamas paslaugas, kurios teikiamos seniūnijose pagal nusistovėjusią praktiką, kyla klausimas?

                      Pagal esamą situaciją, nemaža dalis Respublikos savivaldybių –  pasikeitus VSĮ, privalės seniūnijas reorganizuoti į biudžetines įstaigas, nes seniūnijos negalės teikti paslaugų gyventojams ir tai pablogėtų esama situacija, išaugtų valdymo kaštai.

Seniūnijos, turinčios teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekančios jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingos už šių funkcijų įgyvendinimą, kartu su išrinktais bendruomenių atstovais seniūnaičiais, galėtų atlikti pirminio savivaldos lygio funkcijas. Tai sudarytų galimybę įgyvendinti pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda: viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, tiesiogiai jiems dalyvaujant rengiant ir svarstant sprendimų projektus, skatinant kitas pilietinės iniciatyvos formas, diegiant savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remiant asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų reikalų tvarkymu, veiklos skaidrumo.

                      Atkreiptinas dėmesys, kad priimtoje 2012-2016 metų Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 425 punkte nurodyti tikslai, siekiantys didinti seniūnijų veiklos efektyvumą, stiprinti jų atskaitomybę ir atsakomybę vietos bendruomenei, skatinti bendruomeniškumą ir paslaugų prieinamumą visuomenei, tobulinti teisinį reguliavimą.

 

 

LSSA prezidentas                                                                                                    Jonas Samoška

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.