Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Medelyno Seniūnijos gyventojų nuomonių tyrimas

2013-06-12
 

Medelyno Seniūnijos gyventojų nuomonių tyrimas

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno Seniūnija inicijavo gyventojų nuomonių tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti gyventojų požiūrį į Seniūnijos teikiamas paslaugas bei gyvenimo kokybę Medelyno Seniūnijos teritorijoje. Tyrimą atlikome mes, Živilė Skrodenytė (VA 9/2 gr.), Birutė Ruikė (VA 9/1 gr.), Eglė Vytaitė (VA 9/1 gr.),  Šiaulių universiteto viešojo administravimo nuolatinių studijų programos studentės.

Taigi, tyrimo metu buvo apklausta 230 gyvenamųjų namų valdų (vienam namui viena anketa), esančių Medelyno Seniūnijos teritorijoje. Gyventojų nuomonių tyrimo instrumentą (anketą) sudarė 9 klausimai (žr. priedas nr. 1). Šiais klausimais buvo siekiama išsiaiškinti gyventojų požiūrį į Seniūnijos teikiamas paslaugas, jų kokybę bei kitus gyvenimo kokybę Medelyno Seniūnijoje atskleidžiančius rodiklius.

Pirmuoju anketoje pateiktu klausimu siekėme išsiaiškinti Medelyno Seniūnijos gyventojų socioekonominį statusą.

Daugiausia (net 50 %) apklaustų Medelyno Seniūnijos gyventojų yra dirbantys asmenys. Kitus 50 % sudaro pensininkai (21,7 %), namų šeimininkai (13 %), studentai (8,7 %) ir bedarbiai (6,5 %). Taigi, iš visų 230 respondentų, daugiausiai yra dirbančių asmenų, o mažiausiai - bedarbių.

Daugiausia atsakiusiųjų net 115 gyventojų (50 %) Medelyne gyvena 15 metų ir daugiau. Kiek mažiau respondentų, t.y., 82 atsakiusieji (35, 7 %), minėtoje teritorijoje gyvena  nuo 5 iki 15 metų. Iki 5 metų Medelyno Seniūnijos teritorijoje gyvena 33 anketą pildę asmenys (14, 3 %).

Trečiuoju anketos klausimu siekėme sužinoti, kaip dažnai Medelyno Seniūnijos gyventojai kreipiasi į Medelyno Seniūnijos darbuotojus.

Šiek tiek daugiau nei pusė (53 %) apklaustų Medelyno Seniūnijos gyventojų į Medelyno Seniūnijos darbuotojus nesikreipia niekada. Kartais į Seniūniją kreipiasi 41, 7 % respondentų. Mažiausia dalis (5, 3 %) apklaustųjų į Medelyno Seniūnijos darbuotojus kreipiasi dažnai.

Ketvirtajame anketos klausime sudarėme Likert‘o skalę, kurioje pateikėme gyvenimo kokybę nusakančius kriterijus (gatvių ir šaligatvių dangos būklė, šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo tvarka, geriamojo vandens kokybė ir pan.).

Respondentai pagal pateiktus kriterijus įvertino gyvenimo kokybę Medelyno Seniūnijoje. Gatvių ir šaligatvių dangos būklę 3 gyventojai (1,3 %) įvertino labai gerai. Ko gero gerai - 30 gyventojų (13 %). Ko gero blogai gatvių ir šaligatvių dangos būklę įvertino 86 respondentai (37,4 %). Net 110 atsakiusiųjų, gatvių ir šaligatvių dangos būklę Medelyno Seniūnijoje įvertino labai blogai. Na o 1 (0,4 %) žmogus pažymėjo nežinantis kaip vertinti šį kriterijų.

Antrasis kriterijus buvo gatvių apšvietimas tamsiu paros metu. Net 92 gyventojai ( 40 %) šį kriterijų įvertino labai gerai. Kone perpus mažiau - 59 gyventojai (25,7 %) gatvių apšvietimą tamsiu paros metu įvertino ko gero blogai. Labai blogai minėtą rodiklį įvertino 49 Seniūnijos gyventojai (21,3 %). 22 respondentai (9,6 %) įvertino ko gero gerai, o 8 gyventojai (3,5 % ) skalėje pažymėjo nežinantys kaip vertinti gatvių apšvietimą tamsiu paros metu.

Trečiasis anketoje įvardintas kriterijus buvo galimybė saugiai vaikščioti pėstiesiems. Respondentai, vertinantys ko gero gerai ir labai blogai pasiskirstė beveik tolygiai. Labai blogai galimybę Medelyno Seniūnijoje saugiai vaikščioti pėstiesiems vertino 62 gyventojai (27 %), ko gero gerai - 65 gyventojai (28,3 %). Daugiausia, net 78 respondentai (33, 9 %), minėtą kriterijų įvertino ko gero blogai. 16 respondentų (7 %) pažymėjo atsakymą „nežinau", na, o 9 gyventojai (3,9 %) galimybę Seniūnijoje saugiai vaikščioti pėstiesiems įvertino labai gerai.

Ketvirtasis Likert‘o skalėje pateiktas gyvenimo kokybės rodiklis - galimybė saugiai važiuoti dviračiu. Šį kriterijų labai blogai įvertino 78 gyventojai (33, 9 %), o ko gero blogai - 76 gyventojai (33 %). Ko gero gerai minėtą kriterijų įvertino 53 respondentai (23 %). Labai gerai galimybę saugiai važiuoti dviračiu Medelyno Seniūnijos teritorijoje įvertino 8 respondentai (3,5 %). Na, o atsakymą „nežinau" anketoje pažymėjo 15 gyventojų (6,5 %).

Penktasis anketos ketvirtajame klausime pateiktas kriterijus - asmens, turto saugumas Seniūnijoje. Pagal lentelėje (žr. 2 lentelė) pateiktus duomenis matome, kad daugiausia respondentų - net 89 (39 %) šį kriterijų įvertino ko gero gerai. 75 gyventojai anketoje pažymėjo atsakymą „nežinau" (tai sudaro 32,9 %). Atsakymą „ko gero blogai" pažymėjo 29 gyventojai (12,7 %). Labai gerai - 27 gyventojai (11,8 %). Na, o labai blogai asmens, turto saugumą Medelyno Seniūnijoje įvertino 8 respondentai (3,5 %).

Šeštasis kriterijus - visuomeninio transporto kokybė. Daugiausia respondentų - net 101 (44,1 %) šį kriterijų įvertino ko gero gerai, perpus mažiau - 49 (21, 4 %) įvertino labai gerai. 38 gyventojai (16, 6 %) pažymėjo atsakymą „nežinau", nes nesinaudoja viešuoju transportu. 28 respondentai (12, 2 %) visuomeninio transporto kokybę įvertino ko gero blogai. Labai blogai minėtą kriterijų įvertino 13 gyventojų (5,7 %).

Kitas kriterijus - šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo tvarka Seniūnijoje. Net 132 respondentai (57,4 %) šį kriterijų įvertino ko gero gerai. Kone perpus mažiau - 59 gyventojai (25,7 %) minėtą kriterijų įvertino labai gerai. Labai blogai šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo tvarką Seniūnijoje įvertino mažiausias skaičius respondentų - 8 (3,5 %). Na, o atsakymą „ko gero blogai" pažymėjo 18 atsakiusiųjų (7,8 %), o nežinojo kaip vertinti - 13 (5,7 %).

Žaliųjų plotų, vejų tvarkymas - aštuntasis kriterijus. 103 respondentai (45 %) šį kriterijų įvertino ko gero gerai. Atsakymą „nežinau" pažymėjo net 50 gyventojų (21,8 %). Labai gerai Žaliųjų plotų, vejų tvarkymą Medelyno Seniūnijoje įvertino 34 respondentai (14,8 %). Ko gero blogai - 31 gyventojas (13,5 %). Na, o labai blogai - 11 atsakiusiųjų (4,8 %).

Devintasis Likert‘o skalėje pateiktas kriterijus - valkataujančių šunų ir kačių problemos sprendimas Seniūnijoje. Vertinant šį kriterijų, „ko gero gerai" ir „nežinau" atsakymus pažymėjusių respondentų skaičius, pasiskirstė beveik tolygiai. Ko gero gerai - 61 (26,8 %), nežinau - 60 (26,3 %). Ko gero blogai įvertino 45 gyventojai (19,7 %), o labai gerai - 35 gyventojai (15,4 %). Valkataujančių šunų ir kačių problemos sprendimą Seniūnijoje labai blogai įvertino 27 atsakiusieji (11,8 %).

Sąlygos poilsiui ir laisvalaikiui - dešimtasis anketoje nurodytas gyvenimo kokybės kriterijus. Daugiausia, net 81 respondentas (35,2 %), nežinojo kaip įvertinti šį kriterijų. Atsakymą „ko gero gerai" pažymėjo 58 gyventojai (25,2 %). 47 respondentai (20,4 %) minėtą kriterijų įvertino ko gero blogai. Sąlygas poilsiui ir laisvalaikiui Seniūnijoje labai gerai įvertino 26 gyventojai (11,3 %). 18 gyventojų (7,8 %) pažymėjo atsakymą „labai blogai".

Kitas anketoje nurodytas gyvenimo kokybės kriterijus - geriamojo vandens kokybė. Ko gero gerai geriamojo vandens kokybę Medelyno Seniūnijoje įvertino daugiausiai gyventojų - 94 (40,9 %). Kiek mažiau - 89 respondentai (37 %) vandens kokybę vertina labai gerai. Ko gero blogai šį kriterijų vertina 22 atsakiusieji (9,6 %), labai blogai - 10 (4,3 %). Na, o atsakymą „nežinau" pažymėjo 19 respondentų (8,3 %).

Medelyno Seniūnijos administracijos darbas - vienuoliktasis kriterijus. Jį labai gerai vertina 52 apklaustieji (22,9 %), ko gerai - 63 (27,8 %). Daugiausiai respondentų - 96 (42,3 %) nežinojo kaip vertinti minėtą kriterijų. 3 gyventojai (1,3 %) įvertino labai blogai, na, o 13 gyventojų (5,7 %) minėtą kriterijų įvertino ko gero blogai.

Paskutinysis anketoje nurodytas gyvenimo kokybės kriterijus - gyventojams aktualios informacijos skleidimas Medelyno Seniūnijoje. Net 119 gyventojų (51,7 %) šį kriterijų įvertino ko gero gerai. Labai gerai įvertino 44 respondentai (19,1 %), 37 (16,1 %) pažymėjo atsakymą „nežinau". 25 gyventojai (10,9 %) minėtą kriterijų įvertino ko gero blogai, na, o labai blogai įvertino tik 5 respondentai (2,2 %).

Tam, kad Medelyno Seniūnijos teritorijoje gyvenantys asmenys turėtų galimybę nurodyti savo pastebėjimus bei siūlymus dėl situacijos gerinimo Seniūnijos teritorijoje, ketvirtojo klausimo gale pateikėme atvirą klausimą. Gyventojai teikė savo siūlymus bei pastebėjimus. Daugiausia respondentų labai akcentavo, kad norėtų geresnės gatvių, šaligatvių dangos būklės bei geresnių sąlygų važiuoti dviračiu (Medelyno Seniūnijos teritorijoje daug kur išvis nėra šaligatvių bei dviračių takų). Visus konkrečius respondentų atsakymus galite rasti priede nr. 2.

Kadangi gana neseniai buvo sukurtas Medelyno Seniūnijos internetinis tinklalapis,  penktuoju anketos klausimu siekėme išsiaiškinti, ar gyventojai žino, kad toks tinklalapis (www.seniunai.lt/lt/medelynas/ ) egzistuoja (žr. 3 lentelė).

Daugiausia respondentų, net 139 (60.4 %) nežinojo, kad Medelyno Seniūnija turi internetinį tinklalapį, o apie minėtą tinklalapį žinojo - 90 apklaustųjų (39,1 %). Į minėtą klausimą neatsakė vienas respondentas (0,4 %).

Tų respondentų, kurie į klausimą ar žino apie Medelyno Seniūnijos internetinį tinklalapį atsakė teigiamai, buvo teiraujamasi, ar jie mano, kad Medelyno Seniūnijos tinklalapis reikalingas. 51 % respondentų neatsakė į klausimą, nes jie net nežinojo, kad Medelyno Seniūnija turi savo internetinį tinklalapį. 39,1 % respondentų mano, kad šis tinklalapis reikalingas, na o 9,1 % pažymėjo, kad Medelyno Seniūnijai internetinio tinklalapio nereikia.

 

Šeštuoju anketoje pateiktu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar Medelyno Seniūnijos gyventojai skaito skelbimų lentose pateikiamą informaciją.

Beveik pusė respondentų - 44,3 % pažymėjo, jog kartais skaito Medelyno Seniūnijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose skelbiamą informaciją. Šiek tiek mažiau - 36,1 % pažymėjo atsakymą „taip". Atsakymą „ne" pažymėjo mažiausias skaičius apklaustųjų - 19,6 %.

Septintuoju anketos klausimu, siekėme išsiaiškinti, ar Medelyno Seniūnijos gyventojams reikalinga stambiagabaritinių atliekų aikštelė.

                Daugiausia respondentų - net 75 % mano, kad stambiagabaritinių atliekų aikštelė Medelyno Seniūnijos teritorijoje yra reikalinga. 17 % apklaustųjų į šį klausimą atsakė „galbūt", o 7,4 % apklaustų gyventojų mano, kad tokia aikštelė nėra reikalinga.

            Gyventojai anketoje galėjo nurodyti jų nuomone tinkamą vietą stambiagabaritinių atliekų aikštelei. Medelyno Seniūnijos darbuotojai, kaip vieną iš minėtos aikštelės vietų, siūlė Ukmergės gatvės galą už Vinkšnėnų gatvės. Didžioji dalis respondentų - net 91,3 % pritarė Medelyno Seniūnijos darbuotojų siūlymui stambiagabaritinių atliekų aikštelę statyti Ukmergės gatvės gale už Vinkšnėnų gatvės. 8,3 % gyventojų neatsakė į šį klausimą, nes jų nuomone, tokio pobūdžio aikštelė, Medelyno Seniūnijos teritorijoje nėra reikalinga. 0,4 % respondentų nurodė konkrečią vietą minėtos aikštelės statymui. Gyventojų pasiūlymai pateikti 3 priede.

            2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Medelyno Seniūnijai skyrė 35 525 litų sumą. Apie gautų lėšų paskirstymą, informacija pateikiama Seniūnijos tinklalapyje (www.seniunai.lt/medelynas/veikla/?id=18728 ).

            Tikimasi, kad šiais metais Medelyno Seniūnija vėl gaus panašią pinigų sumą, todėl aštuntuoju anketos klausimu norėjome sužinoti kur,  gyventojų nuomone, būtų tikslingiausia ir reikalingiausia panaudoti šias lėšas. Medelyno Seniūnijos darbuotojai pasiūlė tris pagrindines sritis (Seniūnijos infrastruktūros gerinimas, kultūrinių renginių organizavimas Seniūnijoje, vasaros stovyklų, skirtų socialiai remtinų šeimų vaikams, organizavimas).

 

201 respondentas (87,8 %) mano, kad reikalingiausia lėšas skirti Seniūnijos infrastruktūros gerinimui, 25 gyventojai (10,9 %) teigia, kad šiai sričiai yra ko gero reikalinga skirti minėtą pinigų sumą. 3 gyventojų (1,3 %) nuomone, šiai sričiai pinigų skirti nereikia.

Pinigus skirti kultūrinių renginių organizavimui Seniūnijoje pritaria 70 respondentų (30,7 %). 92 gyventojai (40,4 %) mano, kad ko gero reikalinga, na, o kad nereikalinga, teigia 66 apklaustieji (28,9 %).

Vasaros stovyklų, skirtų socialiai remtinų šeimų vaikams organizavimui pritaria 92 gyventojai (40.2 %) ir mano, kad labai reikalinga minėtą pinigų sumą skirti šiai sričiai. 71 respondentas (31 %) mano, kad ko gero reikalinga, o net 66 gyventojai (28,8 %) mano, kad šių lėšų socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros stovyklų organizavimui, skirti nereikėtų.

Respondentai galėjo pateikti savo siūlymus, kam konkrečiai reikėtų skirti pinigus. Pasiūlymai pateikti priede nr. 4.

Paskutiniuoju anketos klausimu, buvo siekiama išsiaiškinti, ar informaciją apie Medelyno Seniūniją (naujienas, veiklą, informacinius pranešimus), gyventojai norėtų gauti elektroniniu paštu.

Didžioji dalis - net 90,9 % respondentų nenorėtų  el. paštu gauti informacijos iš Medelyno Seniūnijos. Teigiamai į šį klausimą atsakė 9,1 % apklaustųjų bei sutiko nurodyti savo el. pašto adresą.

 

 

 

 

 

Išvados ir rekomendacijos

 

 

 1. Iš visų 230 respondentų, daugiausiai yra dirbančių asmenų, o mažiausiai - bedarbių.
 2. Daugiausia apklaustų Medelyno Seniūnijos gyventojų, šioje teritorijoje gyvena 15 metų ir daugiau.
 3. Remiantis tyrimo rezultatais, galime teigti, kad daugiau nei pusė (53 %) tyrime dalyvavusių asmenų, į Medelyno Seniūniją nesikreipia niekada, o dažnai kreipiasi vos 5,3 % respondentų. Iš to galime daryti išvadą, kad Seniūnijos teritorijoje gyvenantys asmenys vangiai dalyvauja Medelyno Seniūnijos veikloje.
 4. Tyrimo rezultatai parodė, kad geriausiai Medelyno Seniūnijos gyventojai vertina visuomeninio transporto kokybę, šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo tvarką Seniūnijoje, žaliųjų plotų ir vejų tvarkymą bei geriamojo vandens kokybę. Na, o, respondentų nuomone, prasčiausia situacija Seniūnijos teritorijoje yra susijusi su gatvių ir šaligatvių dangos būkle, dviračių takais (daugelyje vietų išvis nėra šaligatvių bei dviračių takų). Apklaustų gyventojų nuomone, tikslingiausia ir reikalingiausia būtų skirti lėšų gatvių ir šaligatvių dangos būklės gerinimui.
 5. Didžioji dalis respondentų nežinojo, kad Medelyno Seniūnija turi savo internetinį tinklalapį.
 6. Daugiausia anketas pildžiusių Medelyno Seniūnijos gyventojų - net 75 % pritaria stambiagabaritinių atliekų aikštelės įrengimui Seniūnijos teritorijoje. Taip pat, didžioji dauguma (91,3 %) mano, kad tinkamiausia vieta minėtai aikštelei yra Ukmergės gatvės gale už Vinkšnėnų gatvės.
 7. Informaciją, susijusią su Medelyno Seniūnijos veikla ir naujienomis, el. paštu norėtų gauti labai maža dalis atsakiusiųjų - tik 9,1 %, na, o net 90,9 % tokios paslaugos nenorėtų.

 

Remiantis, atlikto Medelyno Seniūnijos gyventojų nuomonių tyrimo rezultatais, siūlytume atkreipti dėmesį į gatvių ir šaligatvių dangos būklę ir skirti lėšų jų gerinimui, nes, gyventojų nuomone, tai problematiškiausia sritis Seniūnijos teritorijoje.

Taipogi, reikėtų stengtis aktyviau įtraukti gyventojus į Seniūnijos veiklą bei organizuoti daugiau renginių (pvz. bendruomenės švenčių).

Rekomenduojame patobulinti priėjimą prie internetinės Medelyno Seniūnijos svetainės bei labiau ją reklamuoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI

 

 

 

1 priedas

ANKETA

 

Šiaulių miesto Medelyno Seniūnija, padedant Šiaulių universiteto Viešojo administravimo programos studentėms, atlieka gyventojų nuomonių tyrimą, siekiant išsiaiškinti gyventojų požiūrį į seniūnijos teikiamas paslaugas bei gyvenimo kokybę Medelyno Seniūnijoje. Prašome Jūsų nuoširdžiai  užpildyti šią anoniminę anketą, nes tyrimo rezultatai, gali turėti įtakos tolesnei Seniūnijos veiklai. Atsakymus pažymėkite x.

 

 1. Pažymėkite savo socioekonominį statusą:
 • Dirbantis(-i)
 • Studentas(-ė)
 • Namų šeimininkas(-ė)
 • Bedarbis(-ė)
 • Pensininkas(-ė)

 

 1. Kiek laiko gyvenate Medelyno Seniūnijos teritorijoje?
 • Iki 5 metų
 • 5 - 15 metų
 • 15 metų ir daugiau

 

3. Kaip dažnai kreipiatės į Medelyno Seniūnijos darbuotojus?

 • Dažnai
 • Kartais
 • Niekada

 

4. Įvertinkite situaciją Medelyno Seniūnijoje.

 

4. Kaip vertinate?

(Žymėkite kiekvienoje eilutėje)

Labai gerai

Ko gero

gerai

 

Nežinau

Ko gero

blogai

Labai blogai

Gatvių ir šaligatvių dangos būklę

 

 

 

 

 

Gatvių apšvietimą tamsiu paros metu

 

 

 

 

 

Galimybę saugiai vaikščioti pėstiesiems

 

 

 

 

 

Galimybę saugiai važiuoti dviračiu

 

 

 

 

 

Asmens, turto saugumą Seniūnijoje

 

 

 

 

 

Visuomeninio transporto kokybę (maršrutai, tvarkaraščiai; švara ir pan.)

 

 

 

 

 

Šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo tvarką Seniūnijoje

 

 

 

 

 

Žaliųjų plotų, vejų tvarkymą

 

 

 

 

 

Valkataujančių šunų ir kačių problemos sprendimą Seniūnijoje

 

 

 

 

 

Sąlygas poilsiui ir laisvalaikiui

 

 

 

 

 

Geriamojo vandens kokybę

 

 

 

 

 

Seniūnijos administracijos darbą

 

 

 

 

 

Gyventojams aktualios informacijos skleidimą

 

 

 

 

 

Jūsų pastebėjimai, siūlymai dėl situacijos gerinimo Medelyno Seniūnijos teritorijoje:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

5. Ar esate lankęsis Medelyno Seniūnijos internetiniame tinklalapyje (www.seniunai.lt/lt/medelynas/ )?

 • Taip
 • Ne
 • Nežinojau, kad toks yra

5.1. Jei taip, įvertinkite šio tinklalapio patrauklumą (prieinamumas, informacijos pateikimas ir pan.)

 • Gerai
 • Vidutiniškai
 • Blogai

 

6. Ar Jūs skaitote skelbimų lentose pateikiamą informaciją?

 • Taip
 • Kartais
 • Ne

 

7. Ar, Jūsų nuomone, Medelyno Seniūnijoje reikalinga stambiagabaritinių atliekų aikštelė?

 (surenkami: seni buitiniai prietaisai, baldai, naudotos padangos, statybinės atliekos ir pan.) 

 • Taip
 • Ne
 • Galbūt

7.1. Jei taip, kur, Jūsų nuomone, galėtų būti šios atliekų aikštelės vieta?

 • o Ukmergės gatvės gale, už Vinkšnėnų gatvės
 • o Kita (įrašykite) ...............................................................

 

 • 8. 2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Medelyno Seniūnijai skyrė 35 525 litų sumą. Apie gautų lėšų paskirstymą galite rasti čia: www.seniunai.lt/lt/medelynas/veikla/?id=18728
 • Tikimasi, kad šiais metais Medelyno Seniūnija vėl gaus panašią pinigų sumą. Kuriose srityse, Jūsų nuomone, būtų naudingiausia panaudoti šias lėšas?

Žymėkite kiekvienoje eilutėje

 Labai reikalinga

Ko gero

reikalinga

 

Nereikalinga

Seniūnijos infrastruktūros gerinimas (žalieji plotai, šaligatviai, apšvietimas ir pan. )

 

 

 

Kultūrinių renginių organizavimas

 

 

 

Vasaros stovyklų, skirtų socialiai remtinų šeimų vaikams, organizavimas

 

 

 

Pasiūlykite, kam konkrečiai, Jūsų nuomone, reikėtų skirti lėšas:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

9. Ar norėtumėte informaciją apie Medelyno Seniūniją (naujienas, veiklą, informacinius pranešimus) gauti elektroniniu paštu?

 • Taip (nurodykite savo el. pašto adresą...............................................................................)
 • Ne

 

 

 

Dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus!

2 priedas

Respondentų pastebėjimai, siūlymai dėl situacijos gerinimo Medelyno Seniūnijos teritorijoje

 

 1. Po vandentiekio tiesimo gatves baisios, todėl Seniūnijai reikėtų pagalvoti dėl kelio dangos.
 2. Šaligatvius tvarkyti ir  padaryti dviračių takus.
 3. Gatvių būklė tikrai bloga, tikrai reikia skirti lėšų jų tvarkymui. Šaligatvių nėra!!!
 4. Gubernijos sodų bendrija nerūpi Seniūnijai.
 5. Reikia tvarkyti gatves.
 6. Įrengti apšvietimą mažesnėse gatvelėse.
 7. Sutvarkyti Birutės gatvę, neįmanoma pravažiuoti, vienos duobes.
 8. Žiemą valyti kelius.
 9. Įrengti sporto aikštelę.
 10. Žiemą nukasti sniegą galėtų specialusis transportas.
 11. Galėtų būti daugiau informacijos per Šiaulių televiziją.
 12. Reikėtų suprojektuoti pėsčiųjų takus bent jau Bielskio gatvėje, Sodo gatvėje, Marijampolės gatvėje. Bei prižiūrėti, tvarkyti ir valyti esamus.
 13. Vienas pastebėjimas  - blogas kelias, o siūlymas būtų kažkaip bandyti gerinti kelio dangą.
 14. Dviračių takų arba šaligatvių nėra, o kur yra - labai prastos būklės.
 15. Gerinti apšvietimą.
 16. Gatvės, šunys, katės - labai didelė problema Bijotės gatvėje.
 17. Gatvė, paviršiniai vandenys Bijotės gatvėje.
 18. Turėtų būti geriau tvarkomos gatvės, taip pat pasirūpinti kelio ženklais, ribojančiais stambiagabaritinių automobilių eismą.
 19. Išasfaltuoti Plungės gatvę.
 20. Sutvarkyti šviestuvus.
 21. Sutvarkyti gatves ir šaligatvius.
 22. Bijotės gatvę išasfaltuoti.
 23. Reikia dviračių takų.
 24. Siūlyčiau pertvarkyti šaligatvius trinkelėmis, asfaltuoti blogos būklės gatves.
 25. Birutės gatvėje skelbimų lenta ne vietoje. Manau, kad prie gyvenamųjų namų už tvoros esančius plotus galėtų tvarkyti patys namų gyventojai, pvz., nupjauti žolę. Taip pat Birutės gatvėje perlieti asfaltą, nes yra vienos duobės, kurios nelyginamos.
 26. Niekas nevalo sniego.
 27. Šunys užpuldinėja žmones.
 28. Keli gyventojai nurodė asfaltuoti Žagarės gatvę.
 29. Birutės gatvės pėsčiųjų taką, būtų gerai padaryti tokį, kuriuo būtų galima vaikščioti, o ne eiti gatve.
 30. Reikėtų sąlygų šiukšlių rūšiavimui.
 31. Išasfaltuoti Troškūnų gatvę.
 32. Išasfaltuoti Utenos gatvę.
 33. Kelių būklės gerinimas.
 34. Išasfaltuoti gatves iš naujo.
 35. Atidarykit kebabinę.
 36. Daugiau informacijos.
 37. Siūlau labiau riboti mašinų greitį nuo Medelyno mokyklos iki Panevėžio gatvės. Siūlau genėti medžius, ypač labai aukštus ir senus (pvz., priešais Birutės g, 41 A namą esantys seni topoliai).
 38. Gatvė į vaikų darželį labai baisi, duobėta.

3 priedas

 

Respondentų pasiūlymai dėl stambiagabaritinių atliekų aikštelės vietos Medelyno Seniūnijoje

 

 

 1. Sodo gatves gale
 2. Šalia aukštos įtampos laidų
 3. Marijampolės gatvėje prie katilinės
 4. Ukmergės gatvėje
 5. Panevėžio ir Bielskio kampas
 6. Marijampolės gatvėje link metalo bazės yra aikštelė
 7. Kad tik būtų.

 

4 priedas

Respondentų pasiūlymai, kur jų nuomone, reikėtų skirti lėšas Medelyno Seniūnijoje

 

 1. Šaligatvių ir gatvių dangos gerinimui.
 2. Šaligatviams ir dviračių takams ir gatvėms.
 3. Gatvių tvarkymui
 4. Šaligatviams tvarkyti
 5. Gatvių ir dviračių taku tiesimui ir restauravimui
 6. Gatvių apšvietimui
 7. Gatvių apšvietimui, jų tvarkymui.
 8. Aplinkos tvarkymui
 9. Sporto aikšteles įrengimui
 10. Gatvių apšvietimui, keliu remontui, šaligatvių ir dviračių takų tiesimui, bendruomenių švenčių organizavimui.
 11. Šaligatviams
 12. Pėsčiųjų takų įrengimui ir dviračių takams
 13. Pėsčiųjų saugumui, vaikščiojimui
 14. Įrengti šaligatvius
 15. Apšvietimui, šaligatvių asfaltavimui
 16. Dviračių takų, šaligatvių gerinimas. Stadiono tvarkymas, aikštelės jaunimui sportuoti, žaisti įrengimas
 17. Naikinti šunis, kates valkataujančias
 18. Žiemą sutvarkyti mažesnes gatves Bijotės gatvėje
 19. Gatvėms, šaligatviams
 20. Gatvių sutvarkymui
 21. Šaligatvių gerinimui
 22. Modernizuoti gatvių apšvietimą, panaudojant ir saulės energiją
 23. Žaliųjų plotų tvarkymui, šaligatviams
 24. Valyti sniegą
 25. SVARBU, KAD SĄŽININGAI
 26. Medelyne nėra socialiai remtinų šeimų ar vaikų.
 27. Apšviesti Viduklės gatvę, nes šviečia tik viena lempa.
 28. Išasfaltuoti Žagarės gatvę.
 29. Žagarės g. asfaltavimui.
 30. žagarės g. asfaltuoti
 31. Gatvėms.
 32. nėra socialiai remtinų šeimų Medelyne.
 33. Birutės gatvės šaligatvių tiesimui
 34. Išasfaltuoti Troškūnų gatvę.
 35. Užkasti lietaus griovį, kuris tęsiasi nuo Žagarės 41 iki 50 namo.
 36. Šaligatviams.
 37. Gatvių nuorodoms; suoleliams, aikštelėms.
 38. Trūksta šaligatvių; reikėtų įrengti vaikų žaidimo aikštelę (šalia seniūnijos); vasaros metu nėra kur pasportuoti (Medelyno mokyklos stadionas nešienaujamas - būtų gerai ten sportuoti).
 39. Marijampolės g. atkarpa nuo Birutės g. iki V. darželio. "Žilvitis" yra labai prastos būklės, kelias duobėtas, todėl einant šaligatviu aptaško mašinos.

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.