Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos nuostatai

2012-10-31
 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. AP-686

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJOS

NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnija (toliau - seniūnija) yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau - administracija) filialas, veikiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu jai priskirtoje teritorijoje.

2. Seniūnijos steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybė (toliau - Savivaldybė). Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Savivaldybės taryba.

3. Seniūnija nėra juridinis asmuo. Seniūnijai perduodamų Savivaldybės administracijos funkcijų apimtį nustato Savivaldybės taryba savo sprendimu.

4. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

5. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto seniūnijai skiriamų asignavimų seniūnijos veiklos programai įgyvendinti.

6. Seniūnija yra asignavimų valdytojas, turintis sąskaitą banke ir antspaudus su Vyčiu ir Savivaldybės herbu.

7. Seniūnijos buveinė - Energetikų g. 6-39, Šiauliai.II. SENIŪNIJOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS


8. Pagrindinis seniūnijos tikslas - seniūnijai priskirtoje teritorijoje įgyvendinti jai priskirtas funkcijas ir aptarnauti seniūnijos gyventojus bei tenkinti jų interesus.

9. Seniūnija:

9.1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

9.2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

9.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba apribotos tėvų teisės į vaikus;

9.4. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

9.5. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

9.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

9.7. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

9.8. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

9.9. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

9.10. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

9.11. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

9.12. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

9.13. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

9.14. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

9.15. administruoja jai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą;

9.16. Savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys.

 


III. SENIŪNIJOS TEISĖS


10. Seniūnija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių seniūnijos kompetencijos klausimais;

10.2. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos veiklos klausimais;

10.3. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai ir kitiems viešąsias paslaugas administruojantiems subjektams dėl seniūnijai priskirtoje teritorijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.

 

 

VI. SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS


11. Seniūnija planuoja savo veiklą - rengia metinį veiklos planus. Įgyvendina seniūnijos veiklos programą.

12. Seniūnijai vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jos veiklą organizuoja seniūnas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais.

13. Seniūnas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Seniūnas tiesiogiai ir asmeniškai atsako už seniūnijai pavestų funkcijų vykdymo organizavimą ir jam nustatytų funkcijų vykdymą.

15. Seniūnas:

15.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

15.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

15.3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

15.4. seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

15.5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

15.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

15.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

15.8. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

15.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

15.10. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

15.11. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

15.12. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

15.13. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų ir seniūnaičių pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

15.14. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.15. organizuoja seniūnaičių rinkimus;

15.16. atsako už seniūnijos veiklos programos vykdymą, programos sąmatos sudarymą ir vykdymą, neviršijant skirtų asignavimo lėšų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, panaudojimą.

16. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti.

17. Seniūnas gali turėtų ir kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktų įgaliojimų.

18. Seniūnijos specialistus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

19. Seniūnijos specialistų ir darbuotojų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomos jų pareigybių aprašymuose.V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


20. Seniūnijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

21. Seniūnija steigiama, reorganizuojama ir / ar likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu.


______________________

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.