Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

2012-01-02

RĖKYVOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rėkyvos seniūnijos vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - .

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Rėkyvos seniūnijos vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga seniūnijai priskirtos teritorijos

priežiūrai organizuoti, tvarkyti gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų

tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, konsultuoti gyventojus, tvarkyti

seniūnijos raštvedybą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - seniūnijos veiklos

organizavimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos

savivaldą, raštvedybos taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti seniūnijai priskirtos teritorijos priežiūrą:

7.1.1. renka informaciją ir teikia seniūnui duomenis dėl bendro naudojimo teritorijų, gatvių,

šaligatvių valymo ir priežiūros;

7.1.2. skirsto darbus darbuotojams, dirbantiems pagal viešųjų darbų programą, kontroliuoja jų

atlikimą;

7.1.3. supažindina darbuotojus, dirbančius pagal viešųjų darbų programą, su įvadine darbuotojų

saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, veda darbuotojų

saugos ir sveikatos registracijos žurnalą.

7.2. siekdamas užtikrinti seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravi6mo

duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą:

7.2.1. priima seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas, tikrina jų pildymo

teisingumą;

7.2.2. priima sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo;

7.2.3. kaupia ir saugoja gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas;

7.2.4. išduoda asmens prašymu jo gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;

7.2.5. tikrina pateiktus dokumentus dėl užsienio piliečių laikino gyvenamosios vietos

deklaravimo, išduoda pažymas;

7.2.6. teikia gyvenamosios vietos savininkui informaciją apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją

vietą jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo naudojimo, ar disponavimo teise priklausančioje

patalpoje;

7.2.7. išduoda gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį.

7.3. siekdamas įgyvendinti vaiko teisių apsaugą seniūnijoje:

7.3.1. pagal gautą informaciją ar savo iniciatyva lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančių

probleminių šeimų namuose, sudaro jų sąrašus;

7.3.2. renka informaciją apie vaikų nepriežiūros ir smurto prieš vaikus atvejus;

7.4. siekdamas įgyvendinti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams:

7.4.1. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;

7.4.2. sudaro, koreguoja daugiavaikių šeimų, neįgaliųjų žmonių sąrašus.

7.5. siekdamas supažindinti seniūnijos gyventojus su seniūnijos tikslais ir funkcijomis:

7.5.1. teikia informaciją bei konsultuoja gyventojus seniūnijos veiklos klausimais;

7.5.2. informuoja apie organizuojamas užimtumo programas seniūnijos gyventojams.

7.5.3. dalyvauja viešojo administravimo procedūrose (nagrinėja gyventojų, įstaigų bei

organizacijų prašymus, pageidavimus ir skundus bei rengia į juos atsakymus).

7.6. kad būtų pasiekti seniūnijos tikslai:

7.6.1. tvarko seniūnijos raštvedybą (registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų

vykdymą, tvarko bylų dokumentaciją, perduoda bylas archyvui ir kt.);

7.6.2. pavaduoja seniūną jam nesant;

7.6.3. vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos funkcijomis.

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui ir atskaitingas Administracijos direktoriui

per seniūną.

9. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo laikytis Valstybės tarnybos įstatyme

nustatytų valstybės tarnautojo pareigų ir atsakyti už jų tinkamą vykdymą.

 

 

___________________________

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.