Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas

2012-01-02

RĖKYVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rėkyvos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - .

II. PAREIGINĖS PASKIRTIS

4. Rėkyvos seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga seniūnijos veiklai organizuoti, seniūnijos

įvaizdžiui formuoti, gyventojų bendravimui su savivaldybe pagerinti.

1. VEIKLOS SRITIS

5. Rėkyvos seniūnijos seniūnas vykdo funkcijas specialioje - seniūnijos veiklos organizavimo

srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės

tarnybą, mokėti raštvedybos taisykles;

6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis

raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet

Explorer;

6.6. turėti ne mažesnę nei vienerių metų viešojo administravimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti efektyvią seniūnijos veiklą:

7.1.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos darbuotojų veiklą;

7.1.2. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose ir pasitarimuose;

7.1.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl seniūnijai

priskirtoje teritorijoje esančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto

organizavimo, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo ir kitais klausimais;

7.1.4. teikia pasiūlymus dėl seniūnijos teritorijoje esančių mokymo ir kitų ikimokyklinio amžiaus

vaikų įstaigų sąlygų gerinimo;

7.1.5. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.1.6. rengia seniūnijos veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus, seniūnijos nuostatus;

7.1.7. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

7.2. Siekdamas formuoti teigiamą seniūnijos įvaizdį:

7.2.1. organizuoja viešuosius darbus seniūnijoje;

7.2.2. organizuoja seniūnijai priskirtų bendro naudojimo teritorijų, neužstatytų teritorijų ir kapinių

priežiūrą;

7.2.3. informuoja viešųjų paslaugų organizatorių apie šių paslaugų vykdymą seniūnijos teritorijoje;

7.3. Siekdamas pagerinti gyventojų bendradarbiavimą su Savivaldybe:

7.3.1. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus

su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

7.3.2. teikia informaciją bei konsultuoja seniūnijos gyventojus apie Savivaldybės institucijų

priimtus sprendimus, susijusius su seniūnijos veikla;

7.3.3. apibendrina seniūnijos gyventojų bei visuomeninės seniūnijos tarybos pasiūlymus ir teikia

juos Savivaldybės institucijoms;

7.3.4. bendradarbiauja su seniūnijos Nevyriausybinėmis organizacijomis.

7.4. Siekdamas seniūnijos gyventojams juridiškai įtvirtinti nagrinėjamas fizinių asmenų subjektines

teises ir juridinius faktus:

7.4.1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai -

siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais

susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbtą žemės ūkio produkciją

gauti;

7.4.2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

7.4.3. liudija parašo dokumentuose tikrumą.

7.5. Organizuoja seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą.

7.6. Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad

būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos

direktoriui.

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo laikytis valstybės tarnybos įstatyme nustatytų

valstybės tarnautojų pareigų ir atsakyti už jų tinkamą vykdymą.

 

 

____________________________

 

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.