Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Ministerijos specialistų komentarai

2007-11-27
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų komentarai dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, darbo organizavimo.

1. Dėl socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis specifikos.

Dėl šios paslaugos specifiškumo paliečiant asmeniškas šeimos gyvenimo sritis, reikalinga profesionalių specialistų pagalba, tiksli informacija apie šeimą, objektyvus jos poreikių įvertinimas, pakankamai aiškus darbo planas bei šio darbo vertinimas. Ministerijos rengti teisės aktai apibrėžia tik pagrindinius principus. Taip skatinamos savivaldybės, seniūnijos ir socialiniai darbuotojai planuoti socialinio darbo organizavimą, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijos specifiką, jos gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir numatyti plėtros prioritetus, ieškoti naujų socialinių paslaugų teikimo formų, pasitelkiant vietos bendruomenės iniciatyvas ir resursus. Ypač svarbus yra glaudus bendradarbiavimas tarp institucijų ir organizacijų, dirbančių socialinių paslaugų teikimo vaikams ir šeimoms srityse ir pasidalijimas patirtimi.

Šeimos aplankymo aktas yra priskirtinas Vaiko teisių apsaugos tarnybų kompetencijai, o ne socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis.

Socialinės rizikos šeimoms socialinių paslaugų poreikių vertinimą atlieka socialinis darbuotojas. teikiantis socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų vertinimo formą.

2. Dėl socialiniams darbuotojams keliamų reikalavimų.

2007 m. Savivaldybėms buvo skirtos valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų lėšos socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai, nustatant socialinių darbuotojų pareigybių, finansuojamų iš šių lėšų, darbo užmokesčio koeficientą 8. Nuo 2008 m. Sausio 1 dienos numatoma didinti iš specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų finansuojamų socialinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientus: turintiems ar siekiantiems įsigyti socialinio darbo išsilavinimą iki 12; neturintiems socialinio darbo išsilavinimo iki 9.

Vadovaujantis socialinių paslaugų įstatymo nuostata, kad minėta veikla finansuojama ne vien iš valstybės biudžeto, bet ir savivaldybių biudžeto lėšomis, savivaldybės turi prisidėti prie socialinės rizikos šeimų socialinės priežiūros organizavimo (tame tarpe ir prie socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo).

3. Dėl socialinių darbuotojų socialinių garantijų.

Socialiniai darbuotojai yra privalomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo bei profesinių ligų ir pan.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavojingų darbų sąraše yra savivaldybių seniūnijų , dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas. Šie asmenys nuo 2008 sausio pirmos turės būti mokomi ir jų žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka bei darbdavys nustatys šių darbų saugaus atlikimo tvarką.

4.Dėl socialinių darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis.

Vadovaujantis SAD ministro 2007 m. Rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-264 :Dėl 2007 m. nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo" 3.3 p.' savivaldybės gali panaudoti minėtas lėšas socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, organizacinėms išlaidoms (tame tarpe ir transporto priemonėms įsigyti ir darbo užmokesčiui iš dalies finansuoti, darbo vietoms įrengti bei socialinių darbuotojų, dirbančių seniūnijose, organizacinėms išlaidoms ir darbo užmokesčiui iš dalies finansuoti. Ministerija tikisi, kad savivaldybės pasinaudos šia galimybe, o taip pat prisidės šiomis ir savo biudžeto lėšomis padidinti socialinių darbuotojų darbo užmokestį, gerinti darbo sąlygas bei aprūpinti darbo priemonėmis.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, savivaldybės jau 2008 metams rengia Socialinių paslaugų planus, kurie turi būti viešai svarstomi ir aptarinėjami su vietos visuomene. Šioje srityje svarbus aktyvus organizacijų (ypač NVO), suinteresuotų visuomenės poreikius atitinkančia socialinių paslaugų sistema, dalyvavimas minėto plano rengime ir svarstyme.


Asociacijos direktorius Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.